• Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

  • Целева група по проекта:
    - Ученици от I до VIII клас в средищните училища
    - Учители и служители в средищните училища

  • Продължителност на проекта – 35 месеца

  • Обща стойност на проекта: 172 000 000 лева

 

СОУ „Асен Златаров” с.Гиген

Образователното дело в с.Гиген датира от 1824 г. В началото учението се е водило в изби и зимници. 1840 г. е основано първото училище в селото. 1927 г. се построява сегашната сграда на СОУ „Асен Златаров” и става прогимназия „Христо Ботев” с начален и прогмназиален ...още

Важно!

15.03.2014 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

Във връзка с изпълнението на Проекта и сключени договори от МОН за доставка на настилки и на материали със спортна насоченост за подобряване на образователната среда Ви информираме, че отново ще бъде дадена възможност за заявяване.

Заявки за необходимите материали със спортна насоченост и за ламиниран паркет и килими ще могат да подадат само училищата, които до момента не са заявявали по всеки от двата договора. Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.

За да направите Вашите заявки е необходимо да посетите електронните адреси, които ще видите след вход в информационната система. Там е публикувано и писмо с указания относно попълването на заявките, както и паролите Ви за достъп.

11.03.2014 - Във връзка с внедряване на нова функционалност в системата, приканваме всеки, който има желание да съдейства при тест на използването на електронен подпис за вход в системата да ни изпрати акаунта си (потребителското си име) на allday@mon.bg, за да му позволим достъп за тест. Необходимо е да притежавате валиден ел. подпис. Благодарим ви !

08.01.2014 - Предоставено финансиране на средищните училища по проект BG051PO001-3.1.06 за м.12.2013 г.

21.12.2013 - Уважаеми колеги,
Във връзка с осчетоводяване на безвъзмездно предоставените настилки, учебно-техническо оборудване, материали със спортна насоченост и учебни пособия на средищните училища по проект BG051PO001-3.1.06, след вход в информационната система можете да изтеглите съответните писма на МОН с информация и указания за изготвяне на потвърждение до РИО в срок до 03.01.2014 г.

20.12.2013 - Писмо № 9105-389/18.12.2013 г. до директорите на средищните училища относно: Изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

3.11.2013 - В информационната система вече е достъпен за работа модулът за ученици и присъствия за учебната 2013/2014 г.

2.11.2013 - Писмо № 9105-337/30.10.2013 г. относно: Изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

25.10.2013 - Писмо № 9106-30/25.10.2013 г. до директорите на средищните училища относно осигуряване на безопасна експлоатация и поддръжката на мебелите, доставени в средищните училища по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

27.09.2013 - Писмо № 9107-253/27.09.2013 , Относно: Изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

24.09.2013 - С оглед на актуализирането на информацията за броя на учениците в ПИГ за учебната 2013/14 г. и своевременното осигуряване на финансиране за м. октомври , моля всички училища в срок до 10 ч. на 26.09.2013 г. да попълнят и подадат онлайн заявки в системата .РИО следва да потвърдят заявките до 10 часа на 27.09.2013 г. Финансиране за м. октомври ще получат само средищните училища , които са подали заявките си в посочения срок.

Предстои обновяване на базата данни на информационната система за учебната 2013/2014 г. В момента в системата са налични данните от миналата 2012/2013 г., които ще бъдат архивирани и достъпни само за справки, затова моля не въвеждайте нови ученици, групи и графици и не изтривайте старите! На 27.09.2013 г. ще бъдат активирани за 2013/2014 г. следните менюта: Персонал, Групи, Графици, Отчитане на часове и отчетните модули. Това означава че от 27.09.2013 г. можете да отчитате отработените часове и да генерирате отчети, но без да въвеждате ученици и без да отбелязвате присъствия в системата. Данните за учениците ще бъдат достъпни след като всички училища изпратят своите данни по списък образец 1 и в МОН се получи обединена база. Очаквания срок за въвеждане на тази база в информационната система на проекта е до средата на м.октомври 2013 г.

21.09.2013 - Писмо №9107-244/20.09.2013 относно обучение на учители и възпитатели от средищните училища за прилагане на модела за обучение и организация на учебния процес

28.08.2013 - Писмо № 9107-228/28.08.2013 до Регионалните инспекторати и средищните училища относно изготвянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проекта

02.08.2013 - Писмо № 9107-203/01.08.2013 , Относно: Изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 

31.05.2013 - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

Във връзка с изпълнението на Проекта и сключен договор между МОМН и „Никром – тръбна мебел” АД с предмет „Доставка на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета” Ви информираме, че отново ще бъде дадена възможност за заявяване на учебно-техническо оборудване.
Всяко училище може да заяви необходимостта си от чинове, маси, бюра, столове, шкафове, гардеробчета, бели дъски и закачалки за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на учебния процес. Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашите заявки е необходимо да посетите някой от двата електронни адреса, които ще видите след вход в информационната система. Там е публикувано и писмо с указания относно попълването на заявките, както и паролата Ви за достъп.

30.05.2013 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

Във връзка с изпълнението на Проекта и сключен договор между МОМН и „Картекс П” АД с предмет „Доставка на настилки за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета” Ви информираме, че отново ще бъде дадена възможност за заявяване на настилки.
Всяко училище може да заяви необходимостта си от ламиниран паркет и килими за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на учебния процес. Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашите заявки е необходимо да посетите електронния адрес, който ще видите след вход в информационната система. Там е публикувано и писмо с указания относно попълването на заявките, както и паролата Ви за достъп.

30.05.2013 - До Регионалните координатори , До директорите на средищни училища

Писмо № 9107-149/30.05.2013 , Относно: Изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

22.05.2013 - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА

Във връзка с изпълнението на Проекта Ви информираме, че Министерството на образованието, младежта и науката сключи Договор № Д 01-4011/14.05.2013 г. с „Офис експерт” ООД за доставки на учебни пособия и Договор № Д 01-4010/14.05.2013 г. с Кооперация „Панда” за доставки на материали със спортна насоченост, за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета.
Всяко училище може да заяви необходимостта си от учебни пособия и материали за провеждане на целодневната организация на учебния процес. Средствата за пособията и материалите ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашите заявки е необходимо да посетите двата електронни адреса, които ще видите след вход в информационната система. Там е публикувано и писмо с указания относно попълването на заявките, както и паролата Ви за достъп.

29.04.2013 - Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че през информационната система можете да изтеглите Писмо № 9106-12/ 25.04.2013 г. на МОМН относно предоставените Ви ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 г. трансфери по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

24.04.2013 - Уважаеми колеги,
Необходимо е в срок до 17.06.2013 г. да публикувате в модул Анкети :
· попълнените анкетни карти на участниците в проекта – учениците в ПИГ в средищните училища, които завършват 8 клас през настоящата учебна 2012-2013 година,
· анкетните карти на завършилите успешно определен клас в средищното училище, като за следващата учебна 2013 – 2014 година са с издадени отпускни удостоверения от средищното училище, записани са в друго училище, включително и в общинските и държавни профилирани и професионални гимназии с прием след 7 и след 8 клас,
· анкетните карти на учениците, включени в ПИГ, които са напуснали училището, респективно и участието си в проекта, преди края на учебната година също трябва да бъдат попълнени и публикувани в модул Анкети.
Предвид факта, че в анкетите се попълват информация, отнасяща се до степен на удовлетвореност на участниците - учениците в проекта, от изпълнението му, картите се попълват от тях след приключване на участието им в дейностите по проекта.

01.04.2013 - Писмо относно изготявнето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите

28.03.2013 - Съобщения: 1) Актуализирана е продължителността на учебния час възпитателска заетост, което е видимо при разпечатването на отчетите. По технически причини промяната се отразява от 01.02.2013 г., вместо 06.02.2013 г., и ако за тези дни има несъответствие моля да промените допълнителната заетост така че общия брой часове да е съгласно работното време. При сборни групи трябва ръчно да промените продължителността на учебния час от меню Групи, където има ново поле от м.02.2013 г.
2) При изчисляване на възнаграждения през м.03.2013, полето за допълнителни възнаграждения е както при м.02.2013 - без преизчисляване по коефициент.
3) При качване на допълнителни споразумения със задна дата, те ще бъдат използвани за изчисляване на възнаграждение, само ако няма качено друго доп.споразумение с по-късна дата на влизане в сила (тъй като системата изчислява по последното ДС по дата на влизане в сила)

04.03.2013 - Уважаеми колеги, във връзка с новата рамкова програма за ЦОУП, считано от 06.02.2013 г. е определена продължителност на учебния час както следва: 1.-2. клас - 35 мин., 3--4- клас - 40 мин. , от 5.-8. клас - 45 минути. Промяната на продължителността на учебния час ще бъде заложена автоматично в системата. Не е необходимо да се извършват каквито и да са промени по групите и графиците. Единствено ако имате въведена допълнителната заетост, следва да я съобразите с променената продължителност. Ще ви уведомим със съобщение в сайта при актуализирането продължителността в системата.

04.03.2013 - Уважаеми колеги, поради постъпили запитвания относно изчисляването на възнагражденията за м.02.2013 с доплащане на увеличението от м.01.2013, следва да уточним: в меню ТД/ДС се качва новото допълнително споразумение (чиято дата на влизане в сила трябва да е последна), след което при изчисляване на възнаграждение в полето "допълнителни възнаграждения" се въвежда сумата за доплащане от януари. За м.02.2013 полето за доп.възнаграждения няма да се умножава автоматично по коефициент на отчитане, затова сумата на ПКС се сумира към сумата за доплащане предварително изчислена.

15.02.2013
Рамкова програма за целодневна организация на учебния процес

30.01.2013
Писмо №9107-21/30.01.2013 относно изготвянето и представянето на отчети за финансовото изпълнение на дейностите по проект BG 051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

14.12.2012 - Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в информационната система модул Анкети е отворен за въвеждане на анкетните карти на всички ученици за учебната 2011/2012 г. Задължително се попълва електронната форма на анкетната карта, която се появява след кликване върху името на ученика, след което се прикачва и сканирания файл със самата анкета. Моля да имате предвид, че поради огромния брой анкетни карти е въведено ограничение от 1МБ на файл, за което препоръчваме да сканирате картите с по-ниска резолюция, черно-бяло или да запишете файловете в по-оптимизиран формат.

3.12.2012 - Уважаеми колеги,
Моля в срок до 06.12.2012 година включително да публикувате в модул Анкети, попълнените анкетни карти на участниците в проекта – учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден, завършили 8 клас през учебната 2011-2012 година и на тези ученици, които са били в средищни училища през учебната 2011-2012 година, но не са определени за средищни съгласно ПМС 263/25.10. 2012 г. за настоящата учебна година.


29.11.2012 - Уведомяваме Ви, че можете да заявите необходимостта си от настилки (ламиниран паркет и килими) за помещенията, използвани от учениците за целодневна организация на учебния процес. Подаването на заявки е допустимо в случай, че училището не е заявило до момента доставката на настилки, или е заявило, но в резултат на променената организация на учебния процес през учебната 2012-2013 г., се налага оборудване на нови помещения за нуждите на целодневната организация.
Средствата за доставения инвентар ще бъдат разплатени централно от бюджета на Проекта и няма да се отразят върху размера на средствата по норматив на средищните училища.
За да направите Вашата заявка е необходимо да посетите следния електронен адрес: http://213.169.45.173
Писмо с указания относно попълването на заявката, както и парола за достъп ще можете да видите след вход в информационната система.

29.11.2012 - Поради множество запитвания относно изготвяне на отчетите за изработените часове за месец ноември 2012 г., поясняваме че съгласно чл.154, ал.1 от Кодекса на труда, 1 ноември - Ден на народните будители - е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения. Във връзка с това, 1 ноември е неработен ден и броят на работните дни за месец ноември за учебните заведения е 21. С оглед коректното изчисляване на възнагражденията на възпитателите е необходимо в графика и отчета за изработение часове за 1 ноември да не се въвеждат часове.
Уведомяваме Ви, че всички въведени записи за 1 ноември в информационната система в графицте и отчетите на възпитателите, са изтрити служебно. За коректното генериране на разчетно-платежните ведомости е необходимо да направите повторна проверка на отработените за месеца дни и изчислените суми за възпитателите от Вашето училище.

29.11.2012 - Писмо № 9105-339 / 28.11.2012 г. относно изготвянето и предоставянето на отчети за финансовото изпълнение

5.11.2012 - Уведомяваме Ви, че след вход в информационната система може да изтеглите писмо № 9107-185 /5.11.2012 г. относно проведени процедури по Закона за обществените поръчки


за повече информация посетете рубриката "Новини и съобщения"

Рамкова програма за целодневна организация на учебния процес

Допълнителни указания за попълване на отчетните модули за възнаграждения на директори и счетоводители в информационната система по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“(3.08.2012)

Писмо до директорите и началниците на РИО относно изготвянето и представянето на отчети за финансовото изпълнение (23.05.2012)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС (24.02.2012) 

   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Министерство на образованието и науката, 2011- 2015
e-mail: allday@mon.bg Всички права запазени