НВО и ДЗИ

НВО 4 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания IV клас, както следва:

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа
Оценяване на изпитните работи от НВО IV клас – 29.05 – 05.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО IV клас – 07 юни 2024 г.

Модели на НВО за IV, VII и X клас
На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО.

НВО 7 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания VII клас, както следва:

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) – 01.02. – 16.02.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО VII клас – 22.06 – 29.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО VII клас – до 02.07.2024 г.

Модели на НВО за IV, VII и X клас
На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО.

НВО 10 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания X клас, както следва:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) – 01.02. – 16.02.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО Х клас – 13.06 – 21.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО Х клас – до 28.06.2024 г.

Модели на НВО за IV, VII и X клас
На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО.

ДЗИ 12 клас

Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит

Във връзка с измененията в чл. 135а от Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) и създаването на нов раздел VI в Глава четвърта, включващ чл.104а – 104в в Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 34 от 16.04.2024 г.)

  • Зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание имат право да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.
  • Изпитът може да се положи еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на следващата учебна година.
  • Изпитът се провежда по реда на държавните зрелостни изпити.
  • Резултатът от изпита по се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище, което се издава в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.
  • Резултатът от изпита се вписва в точки и в оценки и се трансформира в оценки по скалата за оценяване ECTS.
  • Резултатът от изпита не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование.
  • До полагане на изпит се допускат зрелостници и лица, които:
  1. са положили успешно държавен зрелостен изпит, но желаят отново да се явят на изпит по същия учебен предмет за целите на кандидатстване във висше училище;
  2. са заявили желание за полагане на изпита в законовите срокове – подаване на заявление – за допускане за сесията на държавните зрелостни изпити през май – юни 2024 г. ще се осъществява в периода 24 – 26 април 2024 г;
  3. са заплатили такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.