Училищно настоятелство

Визитка на Училищното настоятелство

Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев“- Враца е създадено с решение на ВОС от 04.05.2010 г. като сдружение с обществена полезна дейност. Целта е  подпомагане на СОУ „Христо Ботев“- Враца в учебно-възпитателния процес и утвърждаването му като една от най-авторитетните образователни институции не само на територията на гр. Враца, а и в цялата страна.

На 05.06.2019 г. Училищното настоятелство е с нова регистрация като Сдружение Училищно настоятелство при СУ „Христо Ботев“- Враца-2019” за извършване на обществена полезна дейност.

Органи на управление

Органи на Училищното настоятелство са Съвета на настоятелите и Общото събрание.

Съставът на Съвета на настоятелите е:

 1. Юлиян Кирилов – председател;
 2. Мариана Досова – член;
 3. Георги Пеков – член;
 4. Дойчин Ганев – член;
 5. Венелин Дамянов – член.

Членство

Училищното настоятелство се състои от 21 члена, като по-голяма част от тях са бивши възпитаници и настоящи родители на ученици в училището. Всеки от състава на настоятелството доброволно, безвъзмездно и с желание работи за издигане имиджа на училището, успеха на учениците и работата на техните учители.

Училищното настоятелството е отворено за всички желаещи да станат негови членове. Членството е доброволно. Подадените молби се разглеждат от Общото събрание и се гласуват с обикновено мнозинство.

Съгласно действащия Устав, Сдружение Училищно настоятелство при СУ „Христо Ботев“-Враца-2019” осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие със Средно училище „Христо Ботев“-Враца, родителите и обществото.

Цели

Настоятелството има следните основни цели:

 1. Да подпомага училището в учебно-възпитателния процес;
 2. Да утвърждава морала и ценностите на гражданското общество сред учащите;
 3. Да подпомага организирането на извънкласните и извънучилищните дейности на учениците;
 4. Да подпомага финансово поддържане и обновяване на материално-техническата база на училището;
 5. Да участва в изготвяне и реализирането на училищните проекти;
 6. Да работи за приобщаване на родителското съсловие към училищния живот и мероприятия;
 7. Да провежда политика на спомоществувателство.

 Контакти:

e-mail:  office@hristobotev.org/ hrbotev@mail.bg

адрес: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ №37 /Средно училище „Христо Ботев“-Враца/

Ръководството на Средно училище „Христо Ботев“-Враца е отворено към всяко  предложение или съвет към училището. Който желае да подпомогне дейността на Настоятелството чрез финансови средства, може да направи дарение.

Ние гарантираме, че всички финансови средства ще бъдат усвоени разумно и единствено за нуждите на учениците на Средно училище „Христо Ботев“-Враца, при осигурена прозрачност на разходването им.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ!

Дейности

През годините Училищното настоятелство изпълнява следните дейности:

 1. Обезпечава обедното хранене на затруднени ученици;
 2. Подпомага пътуващи ученици като заплаща част или изцяло пътните разходи;
 3. Подпомага със средства затруднени абитуриенти за абитуриентски балове;
 4. Награждава заслужили ученици и абитуриенти;
 5. Закупува учебници и учебни помагала на ученици в затруднено положение.

Устав УН 2019

Удостоверение УН 2010

Удостоверение УН 2019