Прием за 1. клас

Критерии за подбор на кандидатите:

 

 • Ученик с двама починали родители;

 • Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;

 • Ученик от населени места, в които няма училище.

 

График на дейностите:

 

 • Подаване на заявления за записване на първокласници- Срок: от 02.04.2018г. до 31.05. 2018г.

 • Обявяване на списъците на класираните ученици по паралелки – Срок: 06.06.2018г. в 17,00ч.

 • Записване на класираните ученици – Срок: на 07.06.2018г. и 08.06.2018г.

 • Обявяване на свободните след първо класиране места – Срок: 11.06.2018г. до 17,00ч.

 • Попълване на свободните места – Срок: 12.06.2018г. до 15.06.2018г.

 • Останалите свободни места се попълват в срок: до 15.09.2018г.

 

Документи за записване:

 

 • Заявление до директора за записване – по образец;

 • Удостоверение за раждане – копие;

 

Ред за запълване на паралелките:

 

 • За учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществи в четири паралелки;

 • Максимален брой ученици за една паралелка – 26;

 • Запълването на паралелките да се извърши по реда на подаване на пълен комплект документи в срока за записване;

 • Записването в паралелките  приключва при достигане на максималния брой ученици.