Летописна книга

1991/1992

Време на известна несигурност, на постоянно припламващи страсти и междуличностни разпри, породени от смяната на директори /в последните 2 години - трима/ и въпреки всичко - утвърждаване на професионализма и чрез него - името на училището.

1995/1996

1995-1996година
(Виктор Кръстев)
На 12 юли 1995 г. се проведе конкурс за директор на училището. Конкурсът бе проведен в Регионалния инспекторат на МОНТ с председател на конкурсната комисия г-жа Катя Никова - координатор на област Монтана в Министерството на образованието, науката био технологиите. Конкурсът бе спечелен  от Виктор Петков Кръстев - роден на 23 юни 1960 г. в гр. Враца, завършил две висши образования - Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и Югозападния университет „Неофит Рилски”-Благоевград и назначен от министъра с постоянен договор.
Непосредствено след встъпване в длъжност, директорът Кръстев започна основен вътрешен ремонт на училищната сграда и преустройство на парната инсталация от местно (локално) парно - на подвързване към централната топлофикационна мрежа на града. Общо за ремонтните дейности бяха изразходвани около 6 милиона лева.
Учебната година бе открита с три дни закъснение, поради довършителни ремонтни дейности на 21 септември 1995 г. от директора Виктор Кръстев в присъствието на кмета на Община Враца Чавдар Савов и временно изпълняващия длъжността началник на Регионалния инспекторат на МОНТ инж. Ангел Николчев.
Учебната година започна с 970 ученика от пети до единадесети клас, обединени в 41 паралелки, от които 21 в прогимназиален курс и 20 – в горния курс. Броят на момичетата в класовете е 576. В началото на годината бе изградена и една полуинтернатна група с възпитател Кирил Георгиев.
През новата учебна година се запази следното обучение по профили:
- 1 паралелка ”Биология” с прием след 7-ми клас, конкурсен изпит и интензивно изучаване на английски език;
- 1 паралелка "История” с прием с прием след 7 клас с конкурсен изпит и интензивно изучаване  на френскиезик;
- 1 паралелка ”Български език и литература” с конкурсен изпит и интензивно изучаване на френски език.

1992/1993

Съвременното развитие на училището повече от всякога е резултат от колективното творчество на учители и ученици. Именно техният колективен творчески труд по създаването на новия облик на учебно-възпитателния процес предполага училището да се управлява като самоуправляваща се общност. Сега, когато се знаят интересите на цялото ни общество и се постави решително и настойчиво въпроса за пълното демократизиране и премахване на диференциациите и недостатъците и в образователната система, мястото и ролята на училището, респективно на учители и ученици от съществено значение в този вид дейност.
С това разбиране и виждане на въпросите, стоящи пред нашето училище бяхме при организиране и провеждане на работата си през учебната 92/93 г. Усилията ни бяха насочени към повишаване на педагогическата култура и майсторство на учителите, към търсенето и намирането на такива форми на организация на УВП, които водеха към повишаване качеството на усилията на учениците и усъвършенстване на нашата педагогическа подготовка.
Училището завършва със среден успех 4,98. Най-ниски учебни резултати и най-голям процент на неуспяващи ученици има в класовете 10д, 9д, 8е, 8ж. Те си отговарят на въпроса какво може да се постигне. Каква част от учениците в тези класове са си поставили ниски цели. Когато учителите, преподаващи в тези класове не засягат достсъчно индивидуалната работа с тези ученици.
Най-високи учебни резултати постигнаха класовете 9а - отличен 5.56; 6в - 5,01; 6б - 5,22; 7а - 5,81;10б - 5,37;  11а - 5,50; 11б - 5,41.
Смущаващ е фактът, че са много класовете, които завършват срещу положен изпит по съответен предмет.
В СОУ ”Христо Ботев” през учебната 92/93 г. се обучаваха 1442 души,
Най-съществени мероприятия са:

1993/1994

Новата учебна 93/94 година започва нормално. Директорът на училището к.п.н Мария Манова направи анализ на УВР през изминалата учебна 92/93 год., посочи положителните и отрицателните страни на учебната работа и пожела и насочи вниманието на учителския колектив към прилагането на нови форми методи и средства за повишаване ефективността УВР през настоящата 93/94 година.
Предложението на директора и учителският колектив да беде преобразувано в СОУ „Христо Ботев” в прогимназия „Христо Ботев” и гимназия „Христо Ботев” не бе одобрено от МОН през настоящата 93/94 година ще продължи да съществува като СОУ ”Христо Ботев”.
През 93/94 година в СОУ „Христо Ботев” 1539 в 43 паралелки. По наредба №1 в училището бяха приети ученици след завършен VII клас в профил „Биология и химия” и „История и филология” без подготвителен клас, а с разширено изучаване на чужди езици.
Преподавателите в тези профили изготвиха учебни планове за разширяване и надграждане на знанията и уменията на учениците в учебните часовеотпуснати за ЗИП и СИП.
През учебната 93/94 нашите ученици участваха в олимпиади по БЕЛ, математика, биология и химия.
На регионално ниво спечелиха първите и втори места учениците на И. Миленкова, В. Цонков, Мария Василева по БЕЛ.
На олимпиадата по биология бяха класирани наши ученици и за национално ниво от XIа клас с преподавател Ренета Петкова.
През 93/94 година се проведоха много тържества сързани с посрещането на Коледа и Нова Година, 3 март – Ден на освобождението на България от османско робство, 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 1 XI - Ден на народните будители.
По случай Ботевите празници училището изпрати представителна група от ученици, която взе участие в похода по пътя на Ботевата чета до връх „Околчица”.

1997/1998

/ Виктор Кръстев /
 
   Учебната 1997/1998год. бе открита на 15 септември 1997год. от директора Виктор Кръстев в присъствието на всички учители и ученици и много граждани. На откриването присъствува  председателката на Общинския съвет – г-жа Иванка Караиванова. Учебната година започна с 35 паралелки /27 прогимназиални и 8 гимназиални/ с 838 ученици, от които 542 момичета,4 второгодници и 10 сираци, 1 профилирана паралелка след 7-ми клас с профил биология и 1 непрофилирана паралелка след 8-ми клас.
   За учебната година бяха утвърдени 13 групи ЗИП със  197 ученика, 35 групи СИП с 600 ученика и 2 полуинтернатни групи с 600 ученика и 2 полуинтернатни групи с 53 ученика и 10 форми на извънкласна дейност.
   Численият състав на педагогическия персонал е : 67 учители /от тях 63 с висше образование и 4 с полувисше/, директор –Виктор Кръстев и помощник директорите: учебната дейност Теодора Стоянова, по администрацията- Калинка Кирилова, педагогически съветник –Светла Младенова. Директори на науките-2, с първа квалификационна степен- 1, с втора квалификационна степен-6, с трета -15 , с четвърта-няма, с пета-1.Помощно обслужващ персона -17.
   Учителската колегия е в състав :

  • Виктор Кръстев –социална педагогика,бълг.ез. и литература-директор;
  • Теодора Стоянова- помощник директор по учебната дейност, висше , философия
  • Виолета Кацарска-бълг. Фиология, IIIкв. Степен-висше
  • Емил Кръстев –доктор по фиологич. Науки,бълг. Фиология-висше
  • Бойка Лозанска- IIIкв. Степен,висше,бълг. Фиология
  • Елица Кирякова-висше, бълг. Фиология
  • Соня Карталова-висше, бълг. Фиология
  • Мария Анг.Василева-IIкв.степен, висше,бълг. Фиология
  • Надежда Николова- IIкв. Степен,висше,бълг. Фиология

1996/1997

( Виктор Кръстев)
            Учебната 1996/1997година бе открита на 16септември със слово на директора Виктор Кръстев в присъствието на всички учители, ученици, родители и много граждани. На откриването присъства и председателката на Общинския съвет гр. Враца г-жа Иванка Караиванова
Учебната годиназапочна с 39 паралелки ( 27 прогимназиални и 12 гимназиални) с 872 ученици, от които 523 момичета, 6 второгодници, 10 сираци.
Бяха утвърдени 8 групи ЗИП, 35 групи СИП, 2 полуинтернатни групи 19 форми на извънкласна дейност.
Численият състав на педагогическия персонал е72, от които 57 с висше образование, 6 с полувисше, 1 със средно педагогическо и 8 със средно общо. Жени – 49. Директор – Виктор Петков Кръстев. Помощник директорпо учебната дейност – Теодора Стоянова. Помощник директор по административно – стопаските въпроси – Дарина Йорданова. Педагогически съветник – Лорета Колева. Доктори на науката – 4, с ІПКС – 6, с ІІ ПКС 11
Учителската колегия за учебната година е в състав:
1.      Виктор П. Кръстев – Директор, социална педагогика; български език и литература
2.      Виолета Н. Кацарска – учител български език и литература, висше, ІІІ ПКС
3.      Емил Христов Кръстев– учител български език и литература, висше
4.      Соня В. Карталова – учител български език и литература, висше
5.      Елица Левенова Кирякова – учител български език и литература, висше
6.      Иля Николова Миленкова– учител български език и литература, висше
7.      Мария А. Василева – учител български език и литература, висше, ІІ ПКС

1999/2000

( Виктор Кръстев)
            Учебната 1999/2000 година бе открита на 15 септември със слово на директора Виктор Кръстев в присъствието на всички учители, ученици, родители и много граждани. Тържествен водосвет за здраве и успешна година бе отслужен от Негово Високопреосвещенство Врачансият митрополит Калиник. С приветствени думи към учениците, учителите и служителите на училището се обърна изпълняващият длъжността кмет на община Враца Румен Павлов.
Учебната 1999/2000 година е със следната учителска колегия:
1.      Виктор П. Кръстев – Директор, социална педагогика; български език и литература
2.      Лорета Колева – помощник директор, философия, висше
3.      Петя Митова – помощник директор, философия, висше
4.      Айсидора Ставрева – падагогически съветник, психология, висше
5.      Виолета Н. Кацарска – учител български език и литература, висше, ІІІ ПКС
6.      Милка Д. Маркова – учител български език и литература, висше
7.      Елисавета Т. Маркова – учител български език и литература, висше
8.      Бойка И. Лозанска – учител български език и литература, висше, ІІ ПКС
9.      Елица Л. Кирякова – учител български език и литература, висше
10.  Соня В. Карталова – учител български език и литература, висше
11.  Мария А. Василева – учител български език и литература, висше, ІІ ПКС
12.  Надежда В. Николова – учител български език и литература, висше, ІІ ПКС
13.  Васко Т. Цонков – учител български език и литература, висше

1998/1999

Виктор Кръстев

Новата 1998 учебна година започна на 15 септември 1998 г.със словото на директора Виктор Кръстев в присъствието на всички учители ,ученици,  много родители играждани. На откриването на учебната година присъства зам.кмета на община Враца- г-н Евгени Филипов.
Учебната гадина започна със 36 паралелки(24 прогимназиални и 12 гимназиални) с 835 ученика, от които 504 момичета, 3 второгодници и 10 сираци. Бяха утвърдени 43 групи ЗИП с 283 ученика, 31 групи СИП с 568 ученика, 2 полуинтернатни групи с 51 ученика.
За учебната 1998/99 г.бе осъществен прием на 2 профилирани паралелки след 7-ми клас с изучаване на английски език в подготвителен клас и 1 паралелка непрофилирана след 8-ми клас.
Численият състав на педагогическата колегия е както следва:67 учители, от които 63 с висше образование и 4 с полувисше. Директор –Виктор Кръстев;помощник директори по учебната дейност:за прогимназията- Елисавета Мишева и за гимназията –Лорета Колева;помощник директор по административно-стопанските въпроси- Иван Дамянов;педагогически съветник до м.декември-Татяна Симеонова и до м.февруари-Ивалина Димитрова. Доктори на науките-1, с I-ваквалификационна степен-1, с II-ра кв.степен-6,с III-та кв. Степен-10, с V-та кв.степен-1. Помощно-обслужващ персонал-17.
Учебната 1998/99 г.е със следната учителска колегия:

2010/2011

2010-2011
Виктор Кръстев
Учебната година бе открита на 15 септември 2010г. в 9,00 часа. Откриването започна с музикална програма и слово на директора Виктор Кръстев. Приветствия поднесоха: народният представител на ГЕРБ д-р Янко Здравков; Асен Агов от СДС; зам.-областният управител Цветелина Теофилова. На тържеството присъстваха и: зам.-кмета по образованието на община Враца – д-р М. Шарков; Румяна Бърцева – председател на училищното настоятелство. Тържествен водосвет-молебен за здраве и берекет отслужи Негово преосвещенство Траянополски епископ Киприян. Преряза се лентата и на хранителния блок – модерно оборудвана кухня и столова за 80 човека.
Учебната година започна с 1021 ученика в дневна форма на обучение, 37 ученика в самостоятелна форма, 41 паралелки и 4 полуинтернатни групи.
Педагогически персонал: 73 човека, а непедагогически -19.
Приемът бе реализиран както следва:
I-ви клас – 1 паралелка с 25 ученика;
V-и клас – 4 паралелки;
Прием след завършен VIIклас – 3 паралелки;
Профил „Природо-математически”  - Биология и ЗО;
Профил „Хуманитарен” – История и цивилизация;
Профил „Хуманитарен” – География и икономика;
Прием след завършен VIIIклас – 2 паралелки;
Профил „Технологичен” – Туризъм;
Профил „Хуманитарен” – История и география
От м. ноември 2010г. училището стана изпитен център на Кеймбридж за Северозападна България.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer