1968-1995 година

1968/1969

Тази учебна година започна при нова обстановка и условия за работа. Обединени бяха двете гимназии  в града - I гимназия „Христо Ботев” и II гимназия „Козма Тричков”. Сложи се начало на Обединена гимназия „Христо Ботев” – гр. Враца. Назначено е ново ръководство - директор Славчо Зарков - инспектор към окръжния отдел „Народна просвета” - Враца, със специалност философия и зам.-директор Симеон Димитров – учител – методист по физика. Създаденият общоучилищен колектив 49 учители и 25 паралелки представя трудност в организирането и осъществяване на задачите по обучението и възпитанието на младото поколение. Трудностите се усложняваха и от това, че обучението провеждаме на две смени – 10-11 клас в една смяна и 9 клас в смяна с Текстилния техникум. Независимо от това обединението предоставя и много положителни възможности – болшинството от учителите преподаваха в един клас е само един предмет, могат да работят повече върху научната си и методична подготовка.

            Училищната сграда не може да отговори на новите изисквания. 

Кабинетите са малко, липсва физкултурен салон и други необходими съоръжения (помещения) . Поради  некачествена покривна конструкция през зимата при топене на снега водата протича  през тавана и проникваше в класните стаи и коридорите . Ръководството на училището взе сериозни мерки и през лятото се направи основен ремонт – сложи се ламперия и бяла ламарина по целия периметър на сградата.
Учителският колектив полага усилия, за да получат учениците точни знания, да си изработят умения и положените навици, да се възпитат в патриотизъм и интернационализъм. Голямо внимание се обърна на работата на училището с  Румъния.
Основен документ, по който работим е съвместна работа на ЦК  на ДКМС, МНП и СБУ за работа с младежта и за  завоевание творческия и самодеен характер на младежките организации.
Годината завършиха със среден успех Мн. добър 4.50.  Имахме 4 паралелки с физико-математически профил. 11 клас завършиха 30 ученика.  До зрелстен изпит бяха допуснати,  включително септемврийската сесия, всички 60 завършиха и получиха зрелостни свидетелства с отличен успех, а от тях 17 получиха пълно отличие и получиха златни и 4 сребърни медала.
Разви се и добра извънкласна и художествена самодейност.  Балетния състав при гимназията с ръководител учителката по физическо възпитание Златка Ночева се представи на националния фестивал и получи сребърен медал. Активна дейност разви и гимназиалния експедиционен отряд по IV Димитровска експедиция, с ръководител учителката по история Цветана Илиева, който се класира в национален мащаб и получи награда диплом с комплект  палатка и кухня, фотоапарат, а др. Илиева е наградена с грамота.
Участвувахме в окръжното състезание - Познаваш ли историята на Врачанската партийна организация и се класирахме на първо място. Отборът се награди с радиоапарат. На първо място се класира отбора на гимназията по ориентиране, и бе награден с купа.
Добра организация извърши училището и по организирането на бригадирското лято. Учениците ни масово участвуваха в окръжната бригада, като в общонационален мащаб се класирахме на III-то място. Комсомолската организация се награждава с диплома, радиограмофон и двама ученика се награждават с екскурзия до СССР.
В края на учебната година поради намаляването на приема в IX класна 6 паралелки бяха съкратени - Мара Милова - преподавател по руски език, Първолета Стефанова – преподавателка по литература. Назначени бяха Сание Зуберска – по основи на комунизма и Митко Спасов – преподавател по военно дело.      

1969/1970

В училището през  тази година се учиха 669  ученика разпределени в 21 паралелки - по  6 в девети и десети клас и 9  в единадесети. Обучението за разлика от предходната година се води в една смяна с всички паралелки.
Цялата ни работа се подчинява на осъществяване на решението на ЦК на БКП по преустройството на обучението, използувани нови форми и методи на работа.  През настоящата година се навършват 100 години от рождението на Вл. Илич Ленин, и в чест на този юбилей по  линия на училището и на консомолската организация се провеждат богато-съдържателни иниациативи. В салона на кино "Култура" между паралелките по класове се провежда състезание "Какво знаеш за Ленин". При голямо вълнение и тържественост, с богато познание за живота и делото на Ленин състезанието определи като първенци дружеството на IXб клас - с класен ръководител В.  Добринова, Xа клас – с класен ръководител Надежда Банчева, XIз клас с ръководител Маргарита Цанкова.
   В салона на Патийния дом, при масово посещение, на същата тема се проведе градско средношколско състезание. Отлично се представи нашия отбор, но поради пристрастие в журито бе класиран на второ място. Благодарим от все сърце  на участниците в състезанието - Зоя Павлова - XIа клас, Зоя Анчева -  XIб клас, Мая Николова - XIе клас, Татяна Вълова - XIа  клас, Елеонора Митева - XIа клас. В чест на 100-годишнината в училището се провеждат "Ленински петъци", в които учители изнасят пред учениците кратки беседи. Такива беседи изнесоха дугарите Любомир Кадиев - преподавател по пеене, Ангел Кръстев -  учител по география, Вяра Добриновска - преподавателка по литература. Проведе се среща на учениците от гимназията със съветски доценти  от университета в Ростов на Дон, и в друго време с професор по литература - Велчо Велчев. Организиран бе рецитат, в който участвуваха на 30 ученика, които изпълниха и свои разкази и стихотворения. На общонародния рецитал всички първи места бяха взети от учениците от гимназията и трима от тях взеха участие проведения  в град Бургас национален ритуал. В националния рецитал, посветен на Ботев, нашия прекрасен рацитатор ученикът Христо Койчев се класира на второ място. Паметна за нашето училище ще остане традиционната вечер, на която театралния ученически колектив, под ръководството на учителите Емилия Александрова, Виолета Атанасова и Елена Кирова, при активната помощ режисьора Варадинов и неговата съпруга Варадинова даде такова изпълнение, което се доближава до това на професионалните артисти остави отлично впечатление в гражданите зрители. Не ще се забрави великолепната игра на Петър Митев, Катрин Варадинова, Атанас  и други.
Резултатите от олимпиадата по математика, физика и химия са добри. По математика и физика нашите ученици се класираха първо място в окръга, а по химия на второ. Под ръководството на преподавателя по математика Софроний Няголов с учениците  от XI клас се проведе интересна вечер на математиката.
Средният годишен успех е 4,69 . 11 пък завършиха като 30 от тях не бяха допуснати до зрелостен изпит, поради слаби оценки по някои предмети. От 211-те, 80 бяха напълно освободени. На 20 зрелостника  бяха дадени 20 медала, от които 13 златни за отличен успех и активна комсомолска дейност. На конкурсия изпит по математика кандидатите на гимназията ни показаха много добри резултати и почти всички бяха приети. В края на учебната година се проведе конкурсен изпит по български език и математика за откритата френска гимназия. За учениците се подготвя за общежитие - бившата сграда на МВР. Поради намаляване на броя на паралелките бяха съкратени в края на учебната година - Никола Дончев агроном и Лили Тончева учител специалист. Преподавателят по психология  Димитър Кирков се премести за директор на основно у-ще "В Кънчев”. В. Братанова е назначена за зам.-директор на езиковата фр. гимназия.

1970/1971

Учебната година бе тържествено открита и започна на 15.09. Бройката на паралелката е както следва: по 6 паралелки в 9,10 и 11 клас и 4 паралелки с изучаване на френски език. В началото на месец октомври се организира и проведе в цялата гимназия екскурзия из страната. Настоящата година ще е решаваща по отношение на преустройството на обучението. Целият общоучилищен колектив разбира това и поема отговорно изпълнението на задачата.
 През течение на годините учителите подобриха организацията на работата и методиката на преподаване.Сложи се началото на научна организация и управление на педагогическия труд.  Учредиха се работни групи, които проучиха теорията и създадоха модерни схеми на различните видове уроци –  на проблеми и програмиран урок, на възпитателния процес, модeл на учебния процес, схема на организационната структура при гимназията, на партийното ръководство на комсомолската организация и други. Подобри се значително работата по планирането в училището. Изработи се графичен план, който координира цялата работа в гимназията и създава по-голяма прегледност. Изработихме и схема за графичното планиране на учебния процес. Учебната година приключихме със среден успех Мн. добър 4.78 при 22%
Особено много голям труд положиха преподавателите по математика. Създаде се движение сред  учениците за изучаване на тази фунднаментна наука. На окръжния кръг на математическата олимпиада първите места заеха нашите ученици. Особено добре се представиха учениците от  клас Xа клас с преподавател Мария Николова, които и на националното състезание в гр. Казанлък заеха второ място. Наш ученик от XIа – Красимир Павлов, ученик на преподавателката Елена Младенова - се класира за национален кръг на математическата олимпиада, където зае второ място и се класира за участие в международната олимпиада, която се проведе Братислава. Същият ученик бе приет за студент без състезателен изпит по математика производствен профил. От завършилите 192 единадесетокласника 185 бяха допуснати до зрелостен изпит като 153-ма се дипломираха през юнската сесия. 18 завъриха с пълно отличие, 50 с непълно отличие, 17 отпълните отличници получиха медали - 10 златни и 7 сребърни.
 Работата през годината протече под знака на 10-ти конгрес на БКП и 80 годишнината от неговото създаване. Организирани бяха и проведени много мероприятия, които въздействуваха за комунистическото възпитание на учащите. Вследствие на добрата работа в чест на 10-ти конгрес на БКП комсомолската организация и учителският колектив при гимназията заеха първо място в окръга и наградени със съответни отличия. Организираха се и много състезания, в които нашите ученици участваха активно. Участвуваха в окръжната комсомолска теоретическа конференции „80 години БКП”, като 4 от докладите се класираха за националната конференция. В състезанието „От Бузлуджа до наши дни“ представения отбор на гимназията се класира на първо място в града и на второ място в окръга. Проведе се състезание ”Какво знаем за гражданската отбрана“, в което отбора ни под ръководството на преподаватели по Военно политическо обучение спечели градското и окръжно първенство и участвува в зоналното състезание в гр. Плевен, където от шест отбора се класира на второ място.
Много призови места спечелиха физкултурните ни състави, участвували в различни състезания. Отличиха се отборите ни по стрелба, като ученичката от 10а клас Мариана Андреева, в националното състезание окичи гърдите си с два златни медала. Нашата единадесетокласничка Таня Новкиришка участвува в телевизионното състезание по химия и зае първо място.
И тази година в сградата учихме в смяна с Текстилния техникум. Имуществото не се опазва. Сложихме началото на нов кабинет по физика и български език. За новата учебна година ще имаме благоустроен училищен двор. Учителския колектив бе в състав :
1. Вяра Добриловска – преподавателка по литература
2. Емилия Александрова - преподавателка по литература
3. Виолета Абанозова - преподавателка по литература
4. Елена Кирова - преподавателка по литература
5. Веселин Василев – преподавател по руски език
6. Варвора Недялкова – преподавателка по руски език
7. Калица Маркова – преподавателка по френски език
8. Лили Качева – преподавателка по френски език
9. Никола Нейков – преподавател по немски език
10. Надежда Костова – преподавател по английски език
11. Елена Младенова – преподавател по математика
12. Мария Николова - преподавател по математика
13. Кръстина Кръстева - преподавател по математика
14. Софрони Няголов - преподавател по математика
15. Георги Миланов - преподавател по математика
16. Димитър Лъков - преподавател по математика
17. Йонка Билдирева – преподавател по физика
18. Надежда Банчева- преподавател по физика
19. Дамян Дамянов - преподавател по физика
20. Христо Диповски – преподавател по химия
21. Венцислав Иванчев - преподавател по химия
22. Маргарита Цолова – преподавател по химия
23. Цветана Илиева – преподавател по история 
24. Мария Матеева - преподавател по история 
25. Надежда Ангелова – преподавател по география
26. Ангел Кръстев - преподавател по география и учител методик
27. Пенка Драганова - преподавател по биология
28. Надка Коджанска - преподавател по биология и учител методик
29. Сание Зуберска – преподавател по основи на кумунизма
30. Митко Спасов – преподавател по веонно техническо обучение
31. Георги Коцев – преподавател по физическо възпитание
32. Мария Дилчева - преподавател по физическо възпитание
 
...................................................................................
Директор: Славчо Зарков

1971/1972

Новата учебна година започна при нормални условия. Обособи се като несамостоятелна вече математическата гимназия начело със зам.-директора Борис Маринов. ПГ "Христо Ботев" започна учебната година с 16 паралелки - 5 в девети клас, 5 в десети клас и 6 в единадесети клас. Самостоятелно съществува Френската гимназия. Към нея преминаха всички учители, записани под номера от 41 до 50. През учебната година се положиха много усилия от страна на преподавателите за преустройството на обучението. Учебната година завършихме с много добър успех. Дадени бяха 7 златни и 5 сребърни медала.
Учителският колектив бе в състав:

 1. Вяра Добриновска
 2. Емилия Александрова
 3. Виолета Абанозова
 4. Елена Кирова
 5. Веселин Василев
 6. Варвара Недялкова
 7. Калица Маркова
 8. Лили Качева
 9. Никола Нейков
 10. Надежда Костова
 11. Елена Младенова
 12. Мария Николова
 13. Кръстина Кръстева
 14. Софрони Няголов
 15. Георги Миланов
 16. Димитър Леков
 17. Йонка Билдирива
 18. Надежда Бончева
 19. Дамян Дамянов
 20. Христо Диновски
 21. Венцислав Иванчев
 22. Маргарита Цолова
 23. Цветана Илиева
 24. Мария Матеева
 25. Надежда Ангелова
 26. Ангел Клъстев
 27. Пенка Драганова
 28. Надка Коджанска
 29. Сание Зуберска
 30. Митко Спасов
 31. Георги Коцев
 32. Тихомир Мандаджиев
 33. Кръстю Илиев
 34. Бойчо Младенов
 35. Цветана Тенова
 36. Симеон Димитров
 37. Цветан Геновски
 38. Славчо Зарков
 39. Евтим Луканов
 40. Елена Георгиева

1972/1973

Учебните занятия започнаха на 15 септември 1972 година сутринта. В двора на гимназията се състоя тържество с кратка литературна програма. Директорът на гимазията произнесе слово. Комсомолският секретар на УК приветствува учениците.
Учителският персонал е подреден. Учебните занятия започнаха редовно. От тази учебна година преминахме на кабинетна система. Десет от шестнадесетте учебни помещения, определени за кабинети, са действителни кабинети по отделни предмети. Кабинети като тези по физика, биология и химия имат богата материална база с достатъчна апаратура, която редовно се попълва с излезлите нови технически и научни помагала по тези учебни предмети. Модерно са мебелирани кабинетите по история, география, западни езици и ВТО. Техният приятен външен вид предразполага за още по-рационална и ефективна работа.
В сградата учат две училища и това затруднява работата.
В гимназията са се учили 469 ученика, разпределени по класове: 164 в девети клас, 140 в десети клас и 165 в единадесети клас.
Средният успех на гимназията от годишните оценки на всички ученици е 4,60 срещу 4,65 от миналата учебна година. Процентът на носителите та слаби оценки е 23,87% срещу 19,28 за миналата учебна година.
От допуснатите до зрелостен изпит 149 ученици, 67 са освободени по всички предмети. Държат изпити 82 ученици. Успешно са издържали изпитите 64 ученици, на поправителен остават 16 ученици. Получават зрелостно свидетелство 130, с отличен успех 72.
С медали: златни - Румяна Георгиева Матеева.
От дипломиралите се 145 зрелостници, във ВУЗ са постъпили 95.
Възпитаниците на ПГ "Христо Ботев" показват обширни и трайни познания по учебните предмети и здрав диалектико-материалистически мироглед. При проведената анкета за тълкуването на вътрешната и външна политика на страната, нашите ученици показаха едни от най-правилните разбирания сред учащите в града.
Комсомолската организация дава своя принос в идейното възпитание на учащите се. На високо ниво се организира и проведе честването на Васил Левски. Пламенните слова на лектора ще останат завинаги в сърцата на учениците.
Зимният празник на гимназията бе замислен добре и протече организирано.
От голямо значение са допълнителните мероприятия с класовете. Др. Нейков - класен ръководител на девети клас, организира няколко екскурзии до София на опера, посещение на изложби.
Експедиционният отряд, който участва в похода Козлодуй - Околчица с ръководители Илиева, Драганова, Матеева, Георгиева се представи много добре, бе отличен и награден с грамота.
През изтеклата година се изгради клуб за техническо творчество под ръководството на др.Дамянов.
Кръжоците по художествено слово и драматичният имат традиции в работата си и работят активно. На всички тържества в училището са изнасяни издържани програми.
През изтеклата 1972/1973 учебна година броят на учителите в гимназията е бил 34 /с директора/, от които 16 жени и 18 мъже.

Азбучен списък на учителите:

 1. Симеон Георгиев Димитров - Директор
 2. Виолета Николова Бойчева
 3. Емилия Иванова Александрова
 4. Варвара Илиева Недялкова
 5. Веселин Тодоров Василев
 6. Лилия Ангелова Качева
 7. Калица Маркова Елицина
 8. Надежда Борисова Костова
 9. Никола Гатов Нейков
 10. Софпроний Атанасов Няголов
 11. Кръстина Йорданова Кръстева
 12. Димитър Николов Леков
 13. Елена Георгиева Мишева
 14. Надежда Иванова Банчева
 15. Дамян Генов Дамянов
 16. Христо Иванов Диновски
 17. Маргарита Цалова Тодорова
 18. Пенка Ангелова Драганова
 19. Цветана Илиева Чернокожева
 20. Мария Иванова Матеева
 21. Надка Цветкова Ангелова
 22. Сание Мустафова Зуберска
 23. Георги Христов Коцев
 24. Лили Илиева Генова
 25. Кръстю Иванов Илиев
 26. Тихомир Георгиев Мандажиев
 27. Бойчо Любомиров Младенов
 28. Трифон Младенов Марков
 29. Атанас Асенов Иванов
 30. Цветан Петков Геновски
 31. Евтим Василев Луканов
 32. Георги Захариев Бошняков
 33. Христо Иванов Цветков
 34. Веселин Игнатов Андреев

1973/1974

Учебните занятия започнаха на 15 септември. В двора на гимназията се състоя тържество с кратка литературно-музикална програма. Говори директорът на гимназията. Секретарят на УК поздрави учениците.
Колективът на ПГ "Христо Ботев" се стреми да осъществи задачите, поставени от партийните и правителствени документи.
Учебната година започна нормално при навреме подреден учителски персонал и сформирани паралелки. В гимназията се обучаваха 540 ученици, разпределени в 17 паралелки. Съгласно плана за изтеклата година, паралелките от 6 девети клас, поради наличие на кандидати станаха 7.
Учениците участваха в есенната бригада. Гимназията се нарежда на едно от първите места по заработка на ученик.
Методическото обединение има общ план и е ангажирало с индивидуални задачи всички преподаватели.
Политическата учебна година при учители и ученици се откри тържествено с лекция от др. Анета Дилова от международната партийна школа на тема "Идеологическата борба на съвременния етап".
Научната и идеологическа работа при училището е организирана правилно и се провежда целенасочено чрез политическите кръжоци, лекторията, школи по математика и кръжоци по отделните предмети. Преподавателките Матеева, Илиева и Ангелова водят просветните форми на комсомола. Занятията се провеждат редовно. За разнообразяване формите на работа и повишаване интереса на кръжочниците към разглежданите проблеми, другарката Матеева проведе екскурзия до София.
Комсомолците изнесоха по градската радиоуредба час, посветен на 30 годишнината от смъртта и 50 годишнината от рождението на Колката - патрон на комсомолската организация.
Кръжокът по художествено слово подготви вълнуващо тържество с емоционален рецитал, посветен на жизнения героичен път на Никола Марков /Колката/, патрон на комсомолската организация.
Отчетната конференция на училището бе открита с богата програма.
Много добре беше организирана вечерта, посветена на въпроси и отговори по международното положение. Въпросите се подбраха от редакцията на вестник "Вечерни новини".
Работи се по план за честване на 30 годишнината от победата на социалистическата революция в България.
Показна политинформация в часа на класния ръководител изнесе другарят Нейков.
Методическите обединения по отделните предмети и обединението на класните ръководители разработиха планове - много добра дейност развиха предметните комисии по литература, по чуждите езици и по история.
По инициатива на др. Пеловска, зам.-директор, се създаде кът за педагогическа литература в учителската стая.
Методическото обединение на класните ръководители от 11 клас се представи на окръжно съвещание на класните ръководители с урок в 11а клас под ръководството на др. Александрова. Обсъди се филмът "Съдбата на човека" по едноименната творба на Шолохов. Дълбоко хуманните проблеми събудиха вълнуващи, емоционални разсъждения за войната, борбата за мир, за смисъла на човешкия живот, за щастието и др.
Урокът бе придружен с доклад от др. Маркова на тема "Работата на класния ръководител по естетическото възпитание". Той бе емоционален и наситен с много интересни, хубави примери от богатата учебно-възпитателна работа на учителката.
Класните ръководители работиха по проблема "Класово-партийният подход във възпитателната работа".
Класовото обединение на деветите класове проведе среща с родителите на ученици, които имат слаб успех. То внесе подобрение в учебно- възпитателната работа.
Откритите уроци по предметни комисии са изнесени по математика от Няголов, по физическо възпитание от Г. Коцев, по западни езици - В. Василев.
На окръжни методически сбирки нашето училище взе участие с открити уроци от др. Цв. Илиева по история и др. Марков по производствено обучение.
Драматичният кръжок има традиции в своята работа. Учениците с увлечение и жар работят в него под ръководството на др. Ем. Александрова и Абанозова.
Постановката на пиесата "Службогонци" бе много сполучлива. На градските и окръжни прегледи на художествената самодейност пиесата се оцени много добре и бе класирана за републиканските прегледи в гр. Шумен. Това бе заслужено признание за големия труд на ръководителите.
Средният успех на гимназията от всички оценки е 4,48 срещу 4,60 на миналата година и 4,17 на първия срок. Носителите на слаби оценка са 30% срещу 24% от миналата година.
Успешно са завършили 11 клас 132 ученици. Освободени от матура по всички предмети са 34 ученици. На зрелостен изпит се явиха 74 ученици, получиха диплом 85 ученици.
Със златен медал бе награден Петър Йорданов Петров. Същият за отлично представен доклад на национално състезание по биология е приет за студент без приемен изпит.
Със златен медал бе наградена Марийка Ив. Павлова.
Със сребърен медал бе наградена Нина Христова Георгиева.
През изтеклата 1973-1974 учебна година броят на учителите в гимназията е бил 34, от които 19 жени и 15 мъже.

 1. Симеон Димитров  - директор
 2. Тодорка Пеловска – зам.- директор
 3. Виолета Абанозова – учител по литература
 4. Емилия Александрова - учител по литература
 5. Варвара Недялкова - учител по руски език
 6. Веселин Василев  - учител по руски език
 7. Лилия  Качева – учител по френски език
 8. Калица Маркова - учител по френски език
 9. Никола Нейков – учител по немски език
 10. Димитър Леков – учител по математика
 11. Кръстина Кръстева - учител по математика
 12. Дилко Дилков - учител по математика
 13. Елена Митова - учител по математика
 14. Надежда Джиганска - учител по математика
 15. Йонка Билдирева - учител по физика
 16. Надежда Банчева – учител по физика
 17. Вера Симеонова - учител по физика
 18. Маргарита Цалова – учител по химия
 19. Христо Диновски - учител по химия
 20. Пенка Драганова - учител по химия
 21. Мария Матеева – учител по история
 22. Цветана Илиева - учител по история
 23. Надка Ангелова – учител по география
 24. Сание Зуберска – учител по география
 25. Георги Коцев – учител по физическо
 26. Лилия Генова – учител по физическо
 27. Кръстьо Илиев – учител по производствено обучение
 28. Тихомир Малджанов – учител по производствено обучение
 29. Бойчо Младенов - учител по производствено обучение
 30. Трифон Марков - учител специалист
 31. Цветан Геновски - учител специалист
 32. Георги Захариев - учител специалист
 33. Евтим Луканов - учител специалист
 34. Христо Цветков - учител специалист

1974-1975

Учебната година  се откри се откри тържествено с  литературна програма. Директорът на гимназията ( Симеон Димитров) произнесе слово. Секретарът на ЦК поздрави учениците.
Изхождайки от решенията на Xконгрес на БКП, от указанията на МНП и отдел "Народна просвета" при ОНС-Враца учителският колектив работят по следните основни проблеми:
I. Развитие на научно-професионалните интереси и трудово-творчески способности на учениците чрез учебно-възпитателната работа.
II. Повишаване организаторската роля на училището за комунистическото възпитание на учениците в  духа на решението на ЦК на БКП.
Политическата лектория обогатява идейно-политическата подготовка на учениците.  Другарката Зуберска като отговорник за нея подбира най-актуалните проблеми и кани най-походящи лектори от града или от научни институти от София. Темите се посрещаха  с интерес и предизвикваха разисквания, които разширяваха творческите и политически стремежи на младежите и девойките.
Участието на учениците в производството има за цел  да внесе ново съдържание отношението им към труда.  Днешният и утрешният работник и специалист трябва да съчетава висока квалификация, творческо мислене и комунистическо поведение, за да може успешно да решават сложните проблеми на социалистическото строителство и научно-техническия процес.
Вътрешнометодическа работа се ръководеше от заместник-директора, другарката Пеловска и от отговорника по творческите въпроси  другарката Билдирева. Изнесените уроци се поставяха в нова светлина  проблемите за професионалното ориентиране, производствено обучение, работите с техническите средства, семинарната форма.
Отговорникът на обединението на класните ръководители  првеждаше целенасочено с  такт и умение работата. В. Василев и Н. Нейков изнесоха открити уроци в часа на класния ръководител и показаха  интересни форми за заинтересованост  на учениците с жизнени политически  и икономически въпроси.
 ПГ „Христо Ботев" поддържаше другарско съревнование с ПГ „ Д. Благоев" - Видин за обогатяване на научното и педагогическо майсторство на преподавателите по отделните предмети. Колегите от видинската гимназия  ни гостуваха . Посетиха уроците по  различни предмети. Запознахме ги с града и ги околностите му и прекарахме един приятен ден сред природата .
Към училището бяха изградени следните извънкласни форми: 
Математическа  школа
Кръжок по физика
Кръжок по химия
Клуб по   ТНТМ – с отговорник  Хр. Диновски, Пламен Димитров и Николай Замбовски
Изработиха модел на лодка, който беше определен за участие в националната изложба.
Много добре се представиха учениците от гимназията по Химия, Физика и Биология.
Много добре беше организиран и проведен ученическият  многобой  „Антифашистката борба във Враца и окръга". Участниците спечелиха първо място. Комсомолската организация беше наградена с грамота и зае трето място в окръга.
Много  ученици участвуваха в състезанията по ориентиране и спечелиха първи места (Валери Ангелов, Дария Петрова) .
Камелия Семерджиева  спечели второ място в републиканския рецитал за Ботева и революционна поезия.
Пиесата "Службогонци" от Ив. Вазов - спечели трето място на републиканския фестивал в Шумен. Двама от участниците в нея: Цецо Чакалски  и Цветомир Никодимов получиха бронзови медали. Средния успех на гимназията бе мн. добър (4.54) срещу Добър (4.48) на миналата учебна година.
Зрелостно свидетелство получават 80 души с пълен отличен 9
непълен отличен 21
мн. добър 23
добър 15
среден 2
Наградени са със златни и сребърни значки следните зрелостници:
I. Златни значки получават:
1. Веселина Георгиева Христова
2. Румяна Димитрова Павлова
3. Камелия Ценова Конджова
4. Марияна Иванова Цанова
5. Андриана Асенова Стоянова
II. Сребърни значки получават:
1. Камелия Никифозова Конова
2. Севдалина Василева Стойчева
3. Сашо Йорданов Конов
Мн. добре се представиха зрелостниците във висшите учебни заведения. От  дипломираните 93-ма са записани във ВУЗ.
През изтеклата 1974-1975 учебна година  броят на учителите в гимназията заедно с директора е бил 37, от тях 20 жени, 17  мъже.
Азбучен списък на учителите:

 1. Симеон Димитров  - директор
 2. Тодорка Пеловска – зам.- директор
 3. Виолета Абанозова – учител по литература
 4. Емилия Александрова - учител по литература
 5. Катя Обакова - учител по литература
 6. Варвара Недялкова - учител по руски език
 7. Веселин Василев  - учител по руски език
 8. Лилия  Начева – учител по френски език
 9. Калица Маркова - учител по френски език
 10. Никола Нейков – учител по немски език
 11. Димитър Леков – учител по математика
 12. Кръстина Кръстева - учител по математика
 13. Надежда Джиганска - учител по математика
 14. Дилко Дилков - учител по математика
 15. Елена Георгиева - учител по математика
 16. Надежда Банчева – учител по физика
 17. Вера Симеонова - учител по физика
 18. Йонка Билдирева - учител по физика
 19. Маргарита Цалова – учител по химия
 20. Христо Диновски - учител по химия
 21. Пенка Драганова - учител по химия
 22. Мария Матеева – учител по история
 23. Цветана Илиева - учител по история
 24. Надка Ангелова – учител по география
 25. Сание Зуберска – учител по география
 26. Георги Коцев – учител по физическо
 27. Лилия Генова – учител по физическо
 28. Лило Мишков – учител по веонно обучение
 29. Тихомир Малджанов – учител специалист
 30. Кръстю Илиев - учител специалист
 31. Трифон Марков - учител специалист
 32. Бойчо Младенов - учител специалист
 33. Емил Цеков - учител специалист
 34. Цветан Геновски - учител специалист
 35. Георги Захариев - учител специалист
 36. Евтим Луканов - учител специалист
 37. Христо Цветков - учител специалист

1975/1976

Учебната 1975-76 година е забележителна с всенародния ентусиазъм от предстоящия IX конгрес на  БКП и славните 100 години от гибелта на Христо Ботев.
Настоящата година учителският колектив работи с жар за по-високо качество в учебно-възпитателната работа, политико-просветната и извънкласна дейност в училище. Увеличен бе броя на извънкласните форми на политическата просвета и на предметните кръжоци.
Работи се за разширяване идейно-политическата квалификация на учителите в системата на вътрешно методическата работа и партийната просвета.
Решаваща роля за повишаване на педагогическото майсторство има проблемът ”взаимоотношения между учители и ученици” разгледан от др. Пеловска.
Друг проблем, по който се работи е „Създаване и укрепване на ученическия колектив”.
Голямо внимание се обърна на извънкласните форми. На съвети и открити партийни събирания се обсъждаше дейността и постиженията им.
Проведе се вътрешно училищно състезание по паралелки и класове по въпроси посветени на 100 годишнината от априлското въстание и беседа посветена на същото .
Производствената практика протече организирано, на високо ниво в заводите „Дружба" и „Гаврил Генов”. Похвална е инициативата на др. Марков и Емил Ценов за организираната и проведена екскурзия със средства от заводите.
Извънкласните мероприятия през тази учебна година бяха много и разнообразни. Проведоха се срещи с хора на науката и производството. Вълнуваща беше срещата на учениците от XI-те класове с представители от различни професии. Тя създаде непринуден контакт между тях, сърдечни разговори и размисли за бъдещата професия.
Постиженията на училещето по проблема за изграждане на паралелков колектив бяха показани на окръжно съвещание на класните ръководители от IX клас - открит урок, извънкласно мероприятие – читателска конференция върху книгата на Спас Дичев „Пътят към София” в IXг клас с класен ръководител Ем. Александрова. Учениците разсъждаваха емоционално, пламенно върху основните проблеми на творбата: патриотизъм, героизъм, самопожертвователност, нуждопоклонничество.
Др. Банчева изнесе доклад на съвещането по същия проблем.
Проведената през тази учебна година олимпиада по биология показа творческия замах в работата на др. Драганова. Нашите ученици и на първия и на втория кръг показаха теориетични знания и практически умения и се класираха на първо място. Ученикът Веселин Цолов Петров от Xж се представи блестящо на републиканския кръг и бе приет за редовен студент още тази учебна година.
Другарката П. Драганова изнесе показно извънкласно мероприятие във връзка с професионалното ориентиране .
Проведе се тържествена вечер посветена на Априлското въстание и 100-годишнината от гибелта на Ботев. Традиционната гимназиална вечер бе изнесена при голям успех с емоционален монтаж от кръжока по художествено слово. Драматичният кръжок представи „Българи от старо време".
Средния успех на гимназията от вички годишни оценки е Мн. добър (4.60) и 16% носители на слаби срещу Мн. добър (4.54) и 19.54% от миналата година.
За отличен успех и активна комсомолска дейност бяха наградени със залтни, среберни значки :
1. Валери Антонов Симеонов – Златна значка
2. Снежана Георгиева Симеонова – Сребърна значка
3. Гинка Петрова Найденова – Сребърна значка
4. Антоанета Цветкова Цолова – Среберна значка
5. Жанета Илиева Петкова – Сребърна значка
През изтеклата 1975-1976 учебна година броят на учителите в гимназията заедно с директора е бил 36 от тях 20 жени и 16 мъже.
Азбучен списък на учителите:
1. Симеон Димитров – директор
2. Тодорка Пеловска – зам.-директорка
3. Цано Георгиев Цанов – зам.-директор
4. Емилия Александрова – преподавателка по литература
5. Виолета Абамазова – преподавателка по литература
6. Натя Облакова - преподавателка по литература
7. Веселин Василев - преподавател по руски ез.
8. Лилия Начева – преподавателка по френски ез.
9.  Калица Маркова – преподавателка по френски ез.
10. Никола Нешков – преподавател по немски ез.
11. Димитър Леков – преподавател по математика
12. Петра Цветкова – преподавателка по математика
13. Надежда Джиганска - преподавателка по математика
14. Дилко Дилков - преподавател по математика
15.  Елена Георгиева - преподавателка по математика
16.  Надежда Банчева - преподавателка по физика
17.  Вера Симеонова - преподавателка по физика
18.  Йонка Билдирева - преподавателка по физика
19.  Маргарите Цалова - преподавателка по химия
20.  Христо Димовски - преподавател по химия
21.  Пенка Драганова - преподавателка по биология
22.  Петрана Андреева - преподавателка по история
23.  Мария Матеева - преподавателка по история
24.  Надка Ангелова - преподавателка по география
25.  Сание Зуберска - преподавателка по география
26.  Лилия Генова - преподавателка по физическо вз.
27.  Георги Коцев - преподавател по физическо вз.
28.  Лило Мишков - преподавател по ВТО
29.  Тихомир Мандажиев – производствено обучение
30.  Кръстю Илиев - производствено обучение
31.  Бойчо Младенов - производствено обучение
32.  Емил Цеков - производствено обучение
33.  Любен Коцев – производствено обучение
34.  Цветан Геновски - производствено обучение
35.  Георги Захариев - производствено обучение
36.  Христо Цветков - производствено обучение

1976-1977

Учебните занятия започнаха на 15 септември 1976 г. сутринта. В двора на гимназията се състоя тържество с кратка литературна програма. Директорът на гимназията / Симеон Тодоров/ произнесе прочувствено слово. Комсомолският секретар на УК сърдечно приветства учениците. Веднага след тържеството започнаха нормални учебни занятия.
Учебната година започна под знака на големи събития за нашата страна. 100 години от подвига на Хр. Ботев и Априлската епопея, провеждането на XXV конгрес на КПСС, ХI конгрес на БКП и XIII конгрес на ДКМС.
Учителският колектив подчини роботата си на изискванията за развиване на професионалните интереси на учениците, тяхното трудово възпитание и подготовката им за участие в производителния труд.
На основание на централните и окръжни указания за учебно-възпитателната работа през тази учебна година се работи по следните учебни задачи:
1. Осъществяване качество и ефективност на учебно-възпитателната работа с оглед реализиране прехода към задължително средно образование и подготовка на квалифицирани кадри.
2. Подобряване работата по комунистическото възпитание в духа на конгресните решения и юлския пленум за усъвършенстване комунистическата съзнателност и преданост към обществото.
Бригадите са сериозно изпитание за мъжество на ученика и патриотичния дълг на семейството. Учениците участваха в есенните бригади в помощ на селското стопанство и работиха с чувство за високо съзнание и отговорност. Учениците работиха в някои заводи /"Дружба”, "Завод за резервни части” и др./. Те съзнателно работиха с машини и програмни устройства. Поверяването на такива скъпи машини на ученици е израз на доверие, което напълно се оправдава. Учениците проявяват образцова дисциплина и култура на производствения процес.  Др. Емил Цеков ръководи с професионално майсторство и педагогически такт 10г клас в завода за резервни части. За добрата си работа учениците бяха наградени от завода с екскурзия до Съветския съюз. Много добре работиха и учениците в профилите печатарство и шев и кройка.
Проблемът избор на професия има важно значение за обществото и личността. Проведоха се следните мероприятия за решаване на тази основна задача – среща с представители на професионалното ориентиране от кабинета по същото.
Организиран беше урок по химия от др. Диновски с цел да се покаже как се използва учебното съдържание за професионалното ориентиране на учениците. Със същата цел изнесоха уроци другарите Драганова, Симеонова, Дилков и доклади Билдирева, Диновски, Леков.
Проведе се литературен конкурс в 9 клас на тема "Моята професия и обществото”. Класираха се като най-сполучливи съчиненията на Милко Михайлов, Силвия Димитрова и Здравко Спасов.
В 9-ти и 10-ти класове, по български език и литература, се работи по съчинения с трудова тематика като "Един ден в завод "ДРУЖБА””, "Портрети на трудовите хора в нашето съвремие” и др.
Обучението по всички предмети се съчетаваше с професионалното ориентиране и формирането на новия човек. Интересни бяха допълнителните мероприятия по биология, химия и физика. Много добра бе туристическата дейност под ръководството на др. Ел. Георгиева. Ентусиазирано участваха в похода по стъпките на Г. Димитров от Елисейна до "Боров камък”, от Козлодуй до "Околчица” и празникът на Балкана.
Организираха се екскурзии – гр. Белоградчик, обсерваторията; заводите в Мизия; циментовия и медодобивен завод във Враца, Кнежа и София; до АЕЦ- Козлодуй; целулозно-хартиен завод;  до "Мадара”-гр. Шумен; завод "Рекорд” -Карлово; завод за електрокари – Пловдив и др. Идейно-политическата работа през тази година беше подчинена на указание № 16 от 14.06.1976 г.
Комсомолската организация, под ръководството на ППО, взема активно участие в провеждането на всички мероприятия по идейно-политическото и трудово възпитание на учащите се.
УК на ДКМС съдействаше при провеждане на извънкласната дейност и производствената практика, провеждане вечери на любим предмет, просветни събрания. Много навременно и полезно бе събранието на тема "Работникът – нравствено величие на епохата”. Проведоха се срещи с активни борци, родители на партизани. Незабравима ще остане за учениците срещата на 9-ти клас с бащата на Ив. Нивянин. С голям интерес  протече срещата на учениците с др. Т. Монов 9- секретар на ГК на БКП, който им говори за икономическото развитие на окръга и страната през седмата петилетка.
Огромна е ролята на политическите кръжоци за идейното възпитание на учениците. Към клуба "Прометей” за 9-ти клас е изградена секция "Интернационална дружба” с ръководители Облакова, Методиева, Василев Абанозова, а към секция "Прометей” – 10-ти клас с ръководители: Ангелова, Дилков, Мишков, Илиев, Александрова, а за 11-ти клас секция "Отечество”- Андреева и Матеева.
Тази година към гимназията е отганизирана нова форма – трибуна на учения – съвместно с ГК на ДКМС и Младежкия дом. Добре се представи училището на политическия конкурс с 10 доклада.
Преподавателите участвуваха в семинар по проблемите на XI конгрес на БКП и XXV конгрес на КПСС.
Методичното обединение на класните ръководители под ръководството на др. Пеловска и др. Маркова извършваше голяма политическа и просветна дейност в духа на решенията на XI конгрес на БКП и Юлския пленум на ЦК на БКП. Вътрешно методическата работа се ръководи от комисия по творческите въпроси, обобщаваща класните обединения и предметните комисии. На сбирка на комисията изнесе доклад  др. Леков и урок от др. Д. Дилков. Др. Ангелова изнесе урок по география.
Като разнообразие в работата на класните ръководители с родителите беше показната паралелкова среща от др. Джиганска на тема "Ролята на семейството за професионалното ориентиране на учениците”.
Др. Пеловска изнесе научен и наситен с много жизнен опит доклад пред класните ръководители на тема "Работата на класните ръководители по изучаване личността на ученика”, а др. Билдирева открит час на класния ръководител.
На окръжните педагогически четения доклади изнесоха др. Абанозова, Облакова и Матеева.
Проведе се среща с педагогическите колективи на ПГ "Дим. Благоев” – Видин, ПГ "Хр. Михайлов” – гр. Михайловград и ПГ "Хр. Ботев" – Враца за обмяна на добрия опит. На тази първа среща бе сключен тържествен договор за съревнование между трите колектива, който е отражение на съревнованието между ОК на СБУ на трите окръга.
Подновени  бяха връзките с педагогическия колектив от 10 – училище в гр. Суми.
Средният успех на гимназията е Мн. добър/ 4.68/ срещу 4.60 от миналата година. Процент на носителите на слаби оценки е 10.64% срещу 16% от миналата година.
11-ти клас са завършили 169, от които 158 се явиха на зрелостен изпит. От тях получават зрелостно свидетелство 120 души:
С пълно отличие – 5 зрелостници;
С отличен - 27 зрелостници;
С много добър - 53 зрелостници;
С добър - 33 зрелостници;
Със среден - 2 зрелостници;
За отличен успех и активна комсомолска дейност бяха наградени със златни и сребърни значки:
1. Емилия Аспарухова – златна значка
2. Мариана Любенова -  златна значка
3. Виолета Христова - сребърна значка
4. Агнеса Докева -  сребърна значка                     
5. Милко Михайлов - сребърна значка
6. Ивалина Въльовска - сребърна значка
7. Татяна Петрова -  сребърна значка 
През изтеклата 1976/ 1977 учебна година броят на учителите в гимназията, заедно с директора, е бил 37. От тях 19 жени и 18 мъже.
Азбучен списък на учителите:
1. Симеон Димитров - директор.
2. Тодорка Пеловска - зам.-директор.
3. Цано Цанев - зам.-директор.
4. Емилия Александрова - бълг. език и литература.
5. Виолета Абанозова -  бълг. език и литература.
6. Катя Облакова - бълг. език и литература.
7. Веселин Василев – руски език;
8. Лилия Качева – френски език;
9. Калица Маркова -  френски език;
10. Никола Нейков – немски език;
11. Димитър Леков – математика;
12. Петра Цветкова -  математика;
13. Надежда Джиганска - математика;
14. Дилко Дилков - математика;
15. Елена Георгиева - математика;
16. Надежда Банчева - физика;
17. Вера Симеонова -  физика;
18. Йонка Билдирева - физика;
19. Маргарита Цалова – химия;
20. Христо Диновски – химия;
21. Пенка Драганова – биология;
22. Петрана Андреева – история;
23. Мария Матеева - история;
24. Надка Ангелова – география;
25. Сание Зуберска -  география;
26. Лиляна Генова – физическо възпитание
27. Георги Коцев – физическо възпитание
28. Лило Мишков – ВТО
29. Тихомир Мандаджиев – производствено обучение
30. Кръстю Илиев  – производствено обучение
31. Бойчо Младенов – производствено обучение
32. Емил Цеков  – производствено обучение
33. Любен Коцев  – производствено обучение
34. Цветан Геновски  – производствено обучение
35. Георги Захариев  – производствено обучение
36. Христо Цветков  – производствено обучение
37. Георги Цветков  – производствено обучение
 
                                                                  Директор: С. Димитров

1977-1978

                            1977/ 1978 учебна година
Цялата дейност в училището се подчиняваше на решенията на XI партиен конгрес и Юлския пленум на ЦК на БКП за издигане науката и обучението на по-високо ниво, за високо качество и ефективност в учебно-възпитателната работа, за пълна реализация на завършилите училището.
Основен проблем в работата на учителския колектив бе идеологизацията на учебния процес, трудовото и професионално възпитание на учениците, а основната цел – трайно и задълбочено усвояване на учебния материал, комунистическа възпитаност и убеденост, политическа зрялост. За постигане на тази цел усилията бяха насочени към повишаване подготовката на учителя за учебния час, часа на класния ръководител и извънкласните форми на работа.
През годината бе разгърната богата и разнообразна методическа дейност. Издигна се на по-високо ниво научността и емоционалността на урока.  Създадоха се условия за самостоятелна изява на учениците, поставени в ситуация на размисъл и активно участие в процеса на обучение.
За повишаване ефективността при овладяване на знанията в училището работиха 11 предметни кръжоци. Изработена бе богата програма за възпитателна работа, подчинена на 100-годишнината от Освобождението на България от османско иго, 60-годишнина от победата на ВОСР и 95- годишнината от рождението на Г.  Димитров.
Комсомолската организация в училището разгръща богата  и съдържателна дейност. Проведени бяха много просветни събрания, срещи и разговори с активни борци и герои на социалистическия труд. Във връзка със 100-годишнината от Освобождението се проведоха срещи на тема: "Свята и неразрушима”, организира се колективно посещение на Панорамата в гр. Плевен. Обсъдени бяха книгите "Крепости” и "Пътят към София” на СТ. Дичев.
Много добра дейност разви кръжокът по художествено слово. Подготвени бяха много рецитали, изнесени пред ученици, родители, гости от гимназиите в Михайловград и Видин. А драматичният състав с ръководител К. Облакова представи с голям успех "Изпити” на Др. Асенов.
Учениците от гимназията участваха масово в Националния политически конкурс – всичко 164 ученика. От тях седем достигнаха до градска защита, а 4-ма до окръжна.
Добра изява имаха учениците в олимпиадата по биология и химия. Трима ученика участваха в подборния кръг по биология, 4-ма в републиканския по химия, а по физика – 2-ма.
Средният успех на гимназията за учебната 1977/ 1978 година бе Мн. добър 4.80. През юнската сесия бяха дипломирани 141 зрелостника. От тях 103-ма с отличен и Мн. добър успех.
Учителският колектив бе в следния състав:
1. Симеон Димитров - директор.
2. Тодорка Пеловска - зам.-директор.
3. Цано Цанов - зам.-директор.
4. Виолета Абанозова.
5. Катя Облакова.
6. Мария Василева.
7. Веселин Василев.
8. Лилия Качева.
9. Калица Маркова.
10. Никола Нейков.
11. Димитър Леков.
12. Петра Цветкова.
13. Надежда Джиганска.
14. Дилко Дилков.
15. Елена Георгиева.
16. Надежда Банчева.
17. Вера Симеонова.
18. Йонка Билдирева.
19. Маргарита Цалова.
20. Христо Диновски.
21. Пенка Драганова.
22. Мария Манова.
23. Петрана Андреева.
24. Мария Матеева.
25. Надка Ангелова.
26. Сание Зуберска.
27. Лиляна Генова.
28. Георги Коцев.
29. Лило Мишков.
30. Тихомир Мандажиев.
31. Кръстьо Илиев.
32. Бойчо Младенов.
33. Емил Цеков.
34. Любен Коцев.
35. Цветан Геновски.
36. Георги Захариев.
37.  Христо Цветков.
                                                                          Директор: С. Димитров
 
 

1978/1979

В училището през тази година се учиха 595 ученика, разпределени в 18 паралелки по 6  в IX, X и XI клас.Обучението се водеше съвместно с училище „П. Р. Славейков”. През годината един ученик отиде в школа за шофьори,18 се преместиха, 9 дойдоха от други училища и годината завършиха 582 ученика.
Ръководно начало в работата бяха решенията на XI партиен конгрес, февруарския и юлския пленум на ЦК на БКП, примерната програма и писмото на др.Тодор Живков до ЦК на ДКМС.
Колективът се включи във „Високо качество и ефективност на всеки урок по всеки предмет”. Творческата комисия обедини усилията на целия колектив, който е съставен от познаващи работата си, опитни и с големи познания  учители. На вниманието й бяха проблемите за успеваемостта и качеството на урочната работа, обмяната на опит и др.
Проучваше се наш и съветски опит и най-вече опит на наши учители. Общоучилищно значение има проучването и популяризирането на опита и професионалните постижения на др. Драганова на тема „Методи и средства за изграждане на диалектикоматериалистически мироглед чрез обучението по биология”.
Др. Зуберска подготви на високо ниво доклад на тема: „Взаимовръзката между учебното съдържание по физика и основи на комунизма”.
Добри резултати има клуба за ТНТМ, обединяващ творческите усилия на учениците в областта на науката и техниката. Най-добри постижения има клуба в олимпиадата по химия и биология. Пет ученика от X и четирима от XI клас се класираха за републикански кръг по химия, петима от XI клас - по биология.
Техническите кръжоци подготвиха добро начало. Бе изработена под ръководството на др. Пенев и др. Илиев прожекционна колона, която задоволява изискванията на учебно-възпитателния процес, бе изпратен модел на АЕЦ Козлодуй.
Средният годишен успех на гимназията е 4.95. От всичко 197 зрелостници 6 не бяха допуснати до зрелостен изпит, 31 не се дипломираха.160 получиха свидетелства със среден успех 5.14. Средният успех от зрелостните изпити е 3.73.
Производственото обучение се води в заводите ЗМО „Дружба”, завода за резервни части и завод „Вола”.
През тази учебна година се въведе профил предачество. Обучението е на много добро ниво. През месец март се проведе ритуал на който на учениците бе връчен собствен качествен щемпел.
Производственият план за 1979 година е 140,440лв.
Обединението на класните ръководители бе насочено към решаване задачите поставени от писмото на др. Тодор Живков до ЦК на ДКМС.
В училище се организира комплексно съревнование което допринесе за активизиране на цялостната учебно-възпитателна дейност.
Раздвижиха се комсомолските дружества и комсомолската организация като цяло. В клуб „Съвременник” се включиха над 200 комсомолци, а всички останали в политическата лектория масово се включихме в националния политически конкурс. На окръжна защита се представихме успешно. Пламен Петков се класира на второ място, Петко Ангелов - на четвърто и Силвия Георгиева - на пето място.
Бяха проведени вечери на патроните на дружествата, на Никола Марков -Колката, срещи с близки и съратници на участници в антифашистката борба, срещи с герои на социалистическия труд, тържествена проверка-рапорт на комсомолските дружества в местността „Йолковица” лобното място на Христо Ботев.
През тази учебна година бе издаден вестник на гимназията.
Успешна е дейността на секцията художествено слово с ръководител др.Облакова.
На високо ниво премина традиционната вечер на гимназията, където успешно се представи средношколският хор, ръководен от др. Стоянова и вокалната група при IX клас.
Успешна е дейността за изграждане на всестранно развити и физически закалени млади хора. Отборите по гимнастика-девойки и по баскетбол-момчета са окръжни шампиони. Отбора атлетика-девойки и по СМ „Родина” участвуваха в републиканското първенство и се класираха на пето място в Републиката.
Татяна Лазарова отXе клас е републикански шампион на крос за 1979 година. Албена Тодорова и Надя Цонова от същия клас завоюваха републиканската титла от отборното класиране.
През годината се проведоха 6 административни съвета, 4 тематични и 6 производствени съвещания.
Учителският колектив бе в следния състав:
1. Георги Пенев - директор
2. Елена Христова - зам.-директор
3. Цано Цанов
4. Тодорка Пеловска
5. Катя Облакова
6. Никола Нейков
7. Лиляна Качева
8. Мария Василева
9. Веселин Василев
10. Калина Маркова
11. Димитър Леков
12. Дилко Дилков
13. Надежда Джиганска
14. Петра Цветкова
15. Елена Георгиева
16. Надежда Банчева
17. Вера Симеонова
18. Йонка Билдирева
19. Маргарита Цолова
20. Христо Диновски
21. Пенка Драганова
22. Мария Манова
23. Надка Ангелова
24. Сание Зуберска
25. Лиляна Генова
26. Георги Коцев
27. Лило Митков
28. Тихомир Мандаджиев
29. Кръстьо Илиев
30. Емил Цеков
31. Бойчо Младенов
32. Любен Коцев
33. Георги Бошняков
34. Цветан Геновски
35. Христо Цветков
36. Мария Матеева
37. Петрана Андреева
38. Лидия Гатева
39. Камелия Котова
Директор (Г. Пенев)

1979/1980

1979-1980 учебна година
През настоящата учебна година в гимназията в началото имахме 490 ученика, придойдоха 56, 14 се преместиха в други учебни заведения, 5 придойдоха, в края на учебната година имахме 554 ученика.
Основните задачи, стоящи пред колектива бяха поставени на I-вия конгрес на просветата от пленума на БКП по образованието.
Бе споделен опитът на др. Дилков и Пенев върху темата „Междупредметната връзка по физика и математика при формирането на понятието производна”,опитът беше споделен и на VIII-та национална конференция по физика.
Добър опит беше споделен от др. Василева, Георгиева, и Ангелова в общински и окръжен мащаб.
Характерно в урочната работа на учителския колектив е строгата научност.
В кръжоците по химия и биология е застъпен изследователският подход, което определя по-големия интерес и резултати.
Успешно работиха политехниците за конструирането и изработването на прожекционните колони, което позволи да направим функционални 8 кабинета по идеологическите дисциплини.
Добре работи фотолабораторията на училището с ръководител Емил Цеков.
Изоставащите ученици в края на годината са малко - 4,5%. Общият успех е 5,03. От 178 подлежащи на дипломиране 156 се дипломираха на първата сесия и 22 не се дипломираха. Средният успех от дипломите е 5,15. Производственото обучение се води както и през 1978, така и през 1979 година. Производственият план за ЗМО „Дружба” в общ обем е 68 529 лева, за ЗРЧ - 45 725 лева.
Много добри резултати постигнахме в идейно-възпитателната дейност.
Обединението на класните ръководители ръководено от др. Маркова имаше разнообразна дейност. Многобройни са класните изяви свързани с естетическото възпитание, във връзка с чествуванията на Леонардо да Винчи,110 години от рождението на В. И. Ленин, посещения на театрални постановки и други.
Вълнуващи бяха срещите на XIв, XIIд, XIб и IXд клас с орденоносци, с хора работещи за осмата и деветата петилетка.
За здравно-етичното възпитание са проведени 110 беседи пред ученици и 39 пред родители, 3 изложби със здравно съдържание и толкова филми.
Чествувахме годишнините на Лермонтов и Чехов. Проведохме рецитал посветен на 110 годишнината на Ленин.
Определени успехи има клуб „Съвременник” и секциите „Отечество” и „Прометей”. До градска защита бяха допуснати 6, до окръжна-5, а за национална-3 реферата.
Издадохме поредният брой на вестника на гимназията. Имаме свой химн, написан от Спартак Бутански.
Много успешно беше включването ни в конкурса за най-добро изпълнение на Вапцарова творба - завоювахме първо и второ място в окръжния етап.
Отлично се представи Татяна Любенова на литературния конкурс на същата година.
Много вълнуваща бе традиционната вечер на гимназията. С успех премина пиесата от Иван Вазов „Двубой” подготвена главно под ръководството на К. Облакова.
Със същата пиеса спечелихме първо място в районния етап на конкурса за Вазова творба. Интересна беше срещата с поетесата Н. Кехлибарева.
Вълнуваща бе вечерта на родното училище в чест на 132 години класно училище и 72 години от създаването на гимназията. Тя беше проведена на 16 януари 1980 година. На нея присъстваха акад. Сава Гановски, Тодор Харманджиев, писателя Иван Калъков и Константин  Бузов - активен борец и други наши и бивши ученици.
Много са екскурзиите и походите в чест на 85 години Врачанска партийна организация,1300 години от създаването на България.
На високо ниво бе олимпийската вечер организирана от Xе клас.
Високи са успехите във физическото възпитание.
При нас е заложен експеримент „Оптимизация на съвместната работа между ДКМС и  БФС и дирекция Народна просвета за развитието на масовата физкултура, спорт и туризъм".
Връх на нашите успехи е спечелването на републиканската титла в едно от най-трудните състезания СМ „Родина” от Камелия Генова, Мариана Ангелова, Йорданка Цветкова и Маргарита Берчева.
Лекоатлетите са безспорни първенци в окръга. Водещи в окръга са отборите по спортна гимнастика, хандбал - девойки, баскетбол - юноши и девойки.
Известни са успехите на състезатлите ни по водна топка, плуване, футбол, скокове във вода.
Изгради се училищно настоятелство, което ни оказва помощ във възпитателната работа. Представител на настоятелството е др. Хинчовски.
Учителският колектив бе в следния състав:
1. Георги Пенев - директор
2. Елена Христова - зам.-директор
3. Цано Цанов
4. Тодорка Пеловска
5. Катя Облакова
6. Мария Василева
7. Веселин Василев
8. Никола Нейков
9. Лиляна Качева
10 .Калина Маркова
11. Димитър Леков
12. Дилко Дилков
13. Надежда Джиганска
14. Петра Цветкова
15. Елена Георгиева
16. Надежда Банчева
17. Вера Симеонова
18. Йонка Билдирева
19. Маргарита Цолова
20. Христо Диновски
21. Пенка Драганова
22. Мария Манова
23. Надка Ангелова
24. Сание Зуберска
25. Лиляна Генова
26. Георги Коцев
27. Лило Митков
28. Тихомир Мандаджиев
29. Кръстьо Илиев
30. Емил Цеков
31. Бойчо Младенов
32. Любен Коцев
33. Георги Бошняков
34. Цветан Геновски
35. Христо Цветков
36. Мария Матеева
37. Стефка Кирилова
 
Директор (Г. Пенев)
 
 

1980-1981

Тази учебна година протече в условията на всенародна трудова активност на целия български народ, породена от 13 вековния юбилей на българската държава, забележителния XII-и конгрес на БКП, 25 годишнината на историческия априлски пленум на БКП, 90 год. от създаването на родната комунистическа партия.
Гимназията се премести в нова сграда – в ученическия комплекс. Това породи редица затруднения в организацията на работата и изискваше много сили от страна на ръководството, учителите и учениците.
Ето защо се яви и известна тенденция за преместване на ученици в други училища – особено в края на първото полугодие.
В началото на годината училището започна с 567 ученика, а завърши с 543 (24 души се преместиха, 4 напуснаха по болест и нехайство, 4 придойдоха).
Основният проблем, решаван от творческата и предметните комисии, бе за формиране на понятията и вътрешнопредметната и междупредметната връзка в учебния процес. Най-добре той намираше решение в предметната комисия по литература. Добре се изяви и предметната комисия по руски и западни езици.
Постави се началото на методически кабинет, направи се доста и за извеждане на положителен опит, но все още предстои много да се направи.
Немалко усилия бяха вложени за изграждането и функционирането на нови кабинети. Колективът, осъзнал от предната учебна година предимствата на кабинетната система, вложи много труд за привеждане на кабинетите в необходимият работен вид. Автоматичното завесяване, направено още в началото на годината, възможността да се подредят дидактическите материали така, че оперативно да се използуват, даде възможност урочната работа да се провежда на необходимото ниво. Недостатъчно бе решен въпросът с украсата на кабинетите, което остана като централна задача за следващата учебна година, тъй като това трябва да стане с участието на специалисти.
Новите условия създадоха много затруднения при осъществяването на извънкласна дейност. Това понякога убиваше ентусиазма, но волята на колектива надделя, въпреки всичко и тази дейност даде своите резултати. С много труд и усилия бе проведен Празникът на училището – 25 декември (рождената дата на партрона на учлището Христо Ботев). Подготвената пиеса от драматичният състав с ръководители др. К. Облакова и М. Василева, рециталът на творческата група към гимназията, танците на хореографскаат група, ръководена от Л. Генова, индивидуалните изпълнения ни учениците и т.н. създадоха внушаващи мигове за учениците, родителите и гостите.
Активна дейност се проведе и в идеологическата сфера, ръководено от др. С. Зуберска.
В националния политически кръжок участваха 190 ученика, от които за гражданска защита бяха класирани 8, а за национална 2.
Клуб „Естетика” също се изяви активно не само в програмата за празника на училището, а и с други форми. Новосформиралият се кръжок „Моят идеал за красотата”, рециталът е посветен на Есента, срещите с Драматичния театър-Враца и др.
Интересна викторина бе проведена в Партийния дом на тема: „Два конгреса - Една цел”, в която гимназията се класира на 2-ро място след ЗМА „Дружба”.
При много лоши условия работиха клубовете по ТНТИ и „Хемус”, но въпреки всичко постигнаха идеални резултати. Клуб „Хемус” като организатор на физкултурната дейност и спорта, се изяви дейно и гимназията е на 1-во място в страната по масовата физкултура и спорт, за което беше наградена със знаме и парична сума.
Във връзка със 60 годишнината от създаването на Врачанската комсомолска организация, гимназията беше наградена с юбилейно флагче за активността и оживената дейност, която осъществява, за много добрите резултати, които постигнаха в градските направления в тази насока.
Обединението на класните ръководители, начело с другарката Ел. Георгиева и под прякото ръководство на др. Ел. Христова, осъществи немалка дейност и най-вече беше изведен опит по проблема: ” Колективът като обект и субект на възпитание”. Резултатите бяха отчетени на учителски съвет от др. Г. Пенев . На научна основа и с вещина бяха споделени изявите в колектива  на др. К. Облакова, Л. Генова и М. Манова.
   Средният успех на гимназията за годината мн.добър 4,98 оставащите ученици са 9%. Средният успех от дипломите е 5,14 .148 ученика се дипломират (85%), а 26 - не получават зрелостно свидетелство (т.е. 15%).
   Изграденото настоятелство с председател Хинчовски, въпреки, че полаганите известни усилия, не мога да осъществява необходимата помощ в развитието на училището.

Учителският колектив бе в следния състав:
1. Георги Пенев - Директор
2. Елена Христова - зам.-директор
3. Цано Цанов - зав. произв. обучение
4. Тодорка Пеловска
5. Катя облакова
6. Мария Василева
7. Веселин Василев
8. Никола Нейков
9. Ася Попова
10. Калица Маркова
11. Димитър Леков
12. Надежда Дженганска
13. Петра Цветкова
14. Елена Георгиева
15. Надежда Банчева
16. Вера Симеонова
17. Йонка Билдирева
18. Маргарита Цалова
19. Христо Диновски
20. Пенка Драганова
21. Мария Манова
22. Надка Ангелова
23. Сание Зубърска
24. Лиляна Генова
25. Георги Коцев
26. Лило  Мишков
27. Цветко Тодоров
28. Тихомир Майседжиев
29. Кръстьо Илиев
30. Емил Ценов
31. Бойчо Младенов
32. Любен Коцев
33. Георги Бошняков
34. Цветан Геновски
35. Евгени Луканов
36. Камелия Костова

1981-1982

През тази учебна година ние посветихме нашия труд и успехите в труда на 100 г. от рождението на великият син на България и вожд на Коминтерна, героя от  Лайпциг - Георги Димитров.
Проведе се и ХХV конгрес на Съюза на българските учители, който даде оценка на постигнатото  в реформата на образованието и постави нови задачи. За наша чест делегацията на конгреса беше з. у. др. Пенка Драганова - учителка по биология и секретар на първичната партийна организация в училището ни.
Високи изисквания пред комсомолската организация постави XIV конгрес на ДКМС. Наши делегати бяха Пламен Хинчовски - секретар на УК на ДКМС през 1979/81 г. и Цветана Стойнова - изявена спортиска по плуване - олимпийска надежда.
Основен проблем по който работихме беше:
”За по-нататъшна интензифинация на учебно-възпитателния процес, за творческо вливане на ново съдържание и организация на учебно-възпитателната работа”. Този проблем не може да бъде решен в рамките на една учебна година, но през всяка трябва да се прави крачка напред от общоучилищния колектив.
Годината 1981/82  беше първа за внедряване на новото учебно съдържание в IX клас на ЕСПУ. Гимназия ”Хр. Ботев”се определи за базово училище за Врачанска, Мездренска, Криводолска, Габърска и Романска общини.
Дейността на базовите учители беше организирана на високо научно- методическо ниво и идейнополитически насочена.
В хода на работата осъществихме и внедряване на факултативно обучение в 9 клас по математика, биология, история, литература, есперанто и изобразително изкуство. Постигнахме реални резултати в единството на урочната, факултативната и извънкласна дейност, като решаващо средство за развитие на творческите способности на личността. Това измени мястото на урока и го остави в положението на основно, но не единствено средство за изграждане на творческите способности на личността. Целият учителски колектив се мобилизира в изпълнението на задачите по преустройството и на 3 и 4 юни проведохме работна конференция по проблемите на факултативната, урочната и извънкласната дейност и тяхното единство.
За успешния ход на конференцията значителна роля имат учителите, които споделиха своя опит в работата - Георги Пенев - директор, з. у. Пенка Драганова - биология; Мария Манова - биология; Ел. Георгиева; Д. Леков; Ив. Конова - математика; Ел. Христова - история; Й. Билдирева - физика; Б. Младенов - есперанто; Ев. Тодоров - изобразително изкуство; Катя Облакова; Мария Василева - литература; Н. Джиганска- математика.
Научни ръководители на конференцияата бяха - к. п. н. Н. Ненова и ст. преп. Ст. Манратилов, които оцениха положително нашите постижения и ни оказаха пряка помощ в работата. На тази конференция бяха споделени нашите постижения и в методическата работа, които ще бъдат основа за бъдещето методическо усършенстване на учителите. Учим се от нашия добър опит, но обменяме и обсъждаме добрите постижения и на други колективи. Посетихме ЕСПУ ,, Д. Благоев’’ – Костенец и СПТУ ,, М. Кюри’’ където се запознахме с организацията на цялостната им работа и изграждането на кабинетната система. Внедряване на техните постижения в нашето училище.
Под ръковотството на др. Ел. Христова са изградени методически кабинети, който продължаваме да обогатяваме с литература, разработихме уроци и други материали по разглежданите проблеми.
Богата е клубната дейност на училището.
Клуб „ Съвременник ”  управлява цялостната идеологическа работа извън урока. Като резултат от  творческата дейност на клуба беше проведеният месец на марксистко-ленинската мисъл с голям принос за идеологическото израстване на учениците. Като творчески цели на клуба може на посочим разработените 75 реферата за НПК, от които 15 се класираха на училищна, 5 на окръжна и рефератите на Юлия Йолова и Георги Методиев за национална защита. Отлични резултати постигнаха учениците от кръжоците по биология, химия и физика с ръководители з. у. др. Пенка Драганова, др. М. Макова,  др. Т. Малджански, др. Хр. Диковски и др. М. Цалова. Ученикът Пламен Василев от 11д защити на Националната конференция по физика на тема "Лазери, лазери". Надя  Емилова Цекова от 10д клас се яви на национална защита с реферат по биология. Таня Тодорова Мокова от 10а клас се класира на 1 място в окръжния кръг на олимпиадата по биология, а Виолета Ц. Петкова от 11г клас зае 1-во място на окръжния кръг в олимпиадата по химия. Практическите разработки послужиха за основа на изложбата на клуба по ТНТМ. Много богата е дейността на клуб "Естетика", който под ръководството на др. М. Василева и др. К. Облакова бяха осъществени срещи с  творци от театъра и писатели. Имаме ученици участници в "Младежка сцена" . Класовите колективи редовно посещават постановките на Врачанския драматичен театър, операта в София и други. Всичко това допринася за естетическото възпитание на учениците.
Методическото обединение на класните ръководители продължи да работи по проблема "Колективът на класа, като е обект и субект на възпитание". Работихме в единство с комсомолските дружества и имахме добри резултати в идеологическото, естетическото, здравноетичното и атеистичното възпитание. В учителския колектив социалистическото съревнование беше стимул за добра работа. Бяха наградени от Държавния съвет НРБ доктор Кръстьо Илиев с орден – "Кирил и Методии" – 3-та степен  и доктор Бойчо Младенов с орден "Кирил и Методий" – 2-ра степен, а Др. Надка Ангелова за дългогодишен учителски труд с медал за трудово отличие.
През учебната 1981/82 г. в единадесети  клас се учиха 166 ученика. От тях се дипломираха 142. Средният успех от дипломите е мн. добър (5,20). Дипломи с пълен отличен получават 11 ученика. Двама от тях Пламен Димитров Хинчовски и Ертен Лютфиева Вакирова бяха наградени със златни значки.

Учителският колектив бе в следния състав :

 1. Георги Пенев Стаменов – директор
 2. Елена Георгиева Христова - зам.-директор  
 3. Тодорка Маринова Пеловска
 4. Катя Тодорова Облакова
 5. Мария Ангелова Василева
 6. Веселин Тодоров Василев
 7. Никола Гатев Нейков
 8. Ася Евстатиева Папова
 9. Камелия Николова Котова
 10. Димитър Николов Леков
 11. Надежда Георгиева Дисиганска
 12. Петра Лашева Цветкова
 13. Елена Георгиева Мишова
 14. Иванка Тодорова Кръстева
 15. Вера Симеонова Симеонова
 16. Йонка Петрова Билдирева
 17. Маргарита Цолова Петрова
 18. Христо Иванов Диновски
 19. Пенка Ангелова Драганова
 20. Мария Георгиева Манова
 21. Надка Цветанова Ангелова
 22. Светла Младенова
 23. Лиляна Илиева Генова
 24. Георги Христов Коцев
 25. Тихомир Георгиев Мандадисиев
 26. Кръстьо Иванов Илиев
 27. Бойчо Либомиров Младенов
 28. Любен Иванов Коцев
 29. Николай Георгиев Нанов
 30. Цветан Петков Геновски
 31. Евтим Василев Луканов
 32. Цветко Тодоров
 33. Красимир Григоров  

1982-1983

Изтеклата  учебна година премина под  знака на 75 годишния юбилрей на училището,  60 год . от създаването на СССР и  65 год . от ВОСР, 100 години от смъртта и 165 години от раждането на К. Маркс , 60 год . от   септемврийското въстание.
През тази година завърши първия випуск на ЕСПУ - първа степен преходен период .
През изтеклата година общоучилищния колектив работи успишно по проблема "Интезификация на учебно-възпитателния процес",  творчески подход при осъществяването на изискванията за вливане на ново учебно съдържание и организация на учебно-възпитателната работа за изграждане на многосранно развита личнаст. За реализиране на задачите съществен дял има Творческата комисия ръководена от Елена Христова и председателите на предметни комисии др. Пеловска, Попова, Диновски, Савчева, Цветкова, Тодоров  и др. Конова председател на обединението на класните ръководители. Успешно се ръководи педагогическата работа от др. Драганова, Василева, Младенова, а масовата физкултура и спорта от Генова и Коцев.
 Проведени са 10 учителски съвета, 3 тематични,  на които се разгледаха следните въпроси "Проверка и оценка знанията и уменията на учениците в урока", "Системен подход в урочната, свободноизбираемата и извънкласна дейност".
Направено бе много за изграждането на кабинетна система. Оформиха се  кабинети по литература, биология, химия, физика, история.
Училището бе базово по внедрява на новото  учебно съдържание в Х-ти клас и успешно изпълни всички поставени пред него задачи.
Особено внимание бе отделено на факултативното и свободноизбираемото обучение.
През годината бе приета паралелка със засилено обучение по биолгия (по програмата на националната математическа гимназия).
Добри постижения има  клуба за ТНТМ воден от др. Диновски: два експоната на изложбата в Пловдив , първи места  на олимпиадата по хмия.  III-ти кръг в VIII-ми, X-ти и XI-ти клас, I-во място на окръжния етап по физика, до X-то място в националното състезание овощарство.
Богата бе дейността на клуб „Естетика”, който под ръководството на др. Лозанска допринесе за по-тясна връзка на училището с културните институти. Дейността на клуба бе посветена главно на юбилея на училището. Секцията „худжествено слово” ръководена от Облакова, „балетен състав” от Начева, хор от Маргарита Стоянова, литературно-творческа дейност - Василева, подготвиха богата програма за тържествената вечер.
Достойно бе представянаето ни на олимпиадата по литература - републикански кръг.
Методическото обединение на класните ръководители - ръководена от др. Конова, работи творчески и даде своя принос  в интензификацията на възпитателната работа. Проведоха се сбирки на които се разгледаха следните въпроси  „Комплексен подход във възпитателната работа” , „Равнище на възпитаност”, „Система на естетическо възпитание на учениците”.
Клуб „Съвременник” подобри своята система на работа. Галя Станинска стигна до националния кръг на националния политически конкурс.
Отборът  по НВО ръководен от др. Тодоров зае III-то място в страната и индивидуално I-во място Елеонора Станчева.
През настоящата година въведохме дежурен екип от ученици, начело с комендант, създадохме точен статут, което създаде ред. Собствено начинание е движението „ученикът консултант”, което играе решаваща роля в мобилизацията на учениците за издигане развнището на учебния процес.
На 10.V.1983 год. тържествено чествувахме 75 год. юбилей. На тържественото събиране присъствуваха скъпи гости: възпитаници на гимназията;
Видния учен и общественик академик Сава Гановски – член на ЦК на БКП
Кръстю Луканов – секретар на Окръжния комитет на партията
Валентин Петков – първи секретар на Окр. комитет на комсомола
Христо Гановски – заслужил деятел на селското стоп. науки
Д-р Любен Димитров
Минко Кузманов – общественик
Иван Бурин – писател
Тодор Харманджиев – писател.
Присъствуваха бивши  директори, учители и много възпитаници.
Бяха поднесени много поздравления – от Окръжния комитет на БКП, от МНП, от общ. комитет на партията, от окръжния народен съвсет, окр. комитет на комсомола, от много училища и предприятия на града.
Др. Иван Петров председател на окр. съвет за народна просвета прочете указ за награждаване училището с орден „Народна република България” II-ра степен.
Колектива на училището получи поздравления за високото отличие от министъра на народната просвета проф. Ал. Фол.
Дълго ще се помент мероприятията посветени на юбилея и тези в деня на тържествения празник:

 • Съществен дял за разкриване мястото и ролята на училището в обществено-политическия и културен живот на окръга има науча сесия проведена под научното ръководство на акад. Сава Гановски. Главна заслуга за нейната организация имат Елена Христова, Венера Савчева и др. Григоров.

В работата на сесията взеха участие много възпитаници на гимназията – Тодор Харманджиев, др. Сейкова – герой на социалистическия труд, Христо Гановски, Минко Кузманов, Анета Дилова, Кръстю Луканов.

 • Подготви се от др. Начева, Генова и Коцев масова гимнастическа композиция, която бе посветена на патрона на училището и се игра на пл. „Христо Ботев”
 • Юбилеен концерт за който много сили отидоха Облакова, Василева, Соколова, Георги Горанов, Маргарита Стоянова, Начева.
 •  Комсомолската организация откри и достойно носи 1 месец почетния караул пред паметника на Христо Ботев.

Учителския и ученически колектив организира 3 трудови дни в ЧЛК „Веслец” за набиране необходимите средства за юбилея. Такива бяха изработени на стойност 1100лв. Випуск 1983 за нас бе юбилеен и се яви своеобразен връх в живота на гимназията.
От започнали 184 ученика на първата сесия завършиха 183. Средния успех от дипломите е Отличен 5,61 . Успехи има випуска и в производственото обучение, бригадата на "Александър Александров" постигна много високи производствени успехи. Всички ученици защитиха 3, 2  и 1 раздряд .
През тази завърши  и първия випуск на новото ЕСПУ. Десети клас завърши първата степен с успех Мн. добър 5,02 и 4,6 % неуспяващи. От 171 ученика завършиха 167.
Вниманието на колектива бе насочено към успешното развитие на биологичната паралелка. Поставихме добро начало за създаване на интеграционна дейност с института по царевица в Кнежа, със СУ "Кл. Охридски". Класа завърши със среден успех 5,58, за което заслуга имат Кандова кл. р-л и з.у. Пенка Драганова.
Пред колектива е поставена задачата да премести училището в старата мъжка гимназия, да се обедини с НОУ "Хр. Ботев" през новата 1983/84 учебна година .

Учителския колектив бе в следния състав:
1. Георги Пенев Стаматов – директор
2. Елена Георгиева Христова – зам.-директор
3. Катя Тодорова Облакова – проф.председател
4. Пенка Ангелова Драганова – партиен секретар – з. у-л
5. Тодорка Маринова Пеловска
6. Мария Ангелова Василева
7. Веселин Тодоров Василев
8. Никола Гатев Нейков
9. Камелия Николова Котова
10. Димитър Николов Леков
11. Надежда Георгиева Мишова
12. Иванка Тодорова Кръстева
13. Вера Симеонова Симеонова
14. Йонка Петрова Билдирева
15. Маргарита Цалова Петрова
16. Христо Иванов Диновски
17. Мария Георгиева Манова
18. Венера Атанасова Савчева
19. Надка Цветанова Ангелова – пенсионирала се в тая година
20. Светла Младенова
21. Виолета Кандова
22. Лиляна Илиева Генова
23. Георги Христов Коцев
24. Тихомир Георгиев Мандажиев
25. Бойчо Любимиров Младенов
26. Цветан Петков Геновски
27. Евтим Василев Луканов
28. Бойка Илиева Лозанска
29. Румяна Лалова Лалова
30. Нина Христова Соколова  

1983-1984

През учебната 1983/1984 година от обединението на ПГ "Христо Ботев" и НОУ "Христо Ботев" се създаде ЕСПУ "Христо Ботев".
Стремежът на ръководството бе да се създаде съвременно училище, което да наследи всичко прогресивно от двете училища.
В училище се обучаваха 31 паралелки, съществуваха 6 занимални. Постави се началото и в двете смени на кабинетно обучение. Прие се цялостна програма за реконструиране на учебната сграда до юни 1986 година, което в чест на 110 годишнината от гибелта на Ботев трябва да бъде изпълнено.
През тази година се изгради учителския колектив, който при решаването на големите и отговорни задачи показа зрялост и единство.
Всички задачи от комплексния план са изпълнени.
На особено внимание бе изследването състоянието на отделните класови колектвиви, идейно-политическото възпитание чрез урочната работа.
Засили се ролята на училищното настоятелство главно за изграждане на кабинетна система.
През тази учебна година училището бе базово за селищната ни система в 9 и 10 клас главно по осъществяване на свободно избираемата подготовка.
Незабравими ще останат проведените общоучилищни инициативи и мероприятия:

 • Целият колектив чества тържествено патрона на пионерската и комсомолската организация Никола Марков - Колката в неговото родно място.
 • Червеното утро, превърнато в общоградско тържество, по случай 90 години Врачанска партийна организация мобилизира колектива. За честването бе възобновена и функционално създадена зала "Изгрев", бе изработена паметна плоча. Подобри се целият интериор, активизира се цялостната учебно-възпитателна работа. На вълнуващото тържество колективът се срещна със скъпи гости: Акад. Сава Гановски, Кръстю Луканов - секретар на ОК на БКП, Ангел Вушков - Първи секретар на ОК на БКП, Анета Дилова - секретар на ОК на БКП, много видни възпитаници на гимназията, дали своя принос за укрепване на Врачанската партийна организация. Бяха разказани много спомени, поставиха се пред училището много отговорни задачи. Една от тях бе създаването на музей в училището. Накрая акад. Сава Гановски откри паметната плоча на зала "Изгрев".
 • В края на годината се проведе общоучилищна конференция по темата "Колективът на класа като обект и субект на възпитание” с научен ръководител нашия скъп приятел академия Сава Гановски и от н.с. Ст. Марков от ЦИУУРК – София.
Много добри резултати постигна клубът по естетика – връх на художествената самодейност е хубавата адаптация на пиесата „С коня ход напред” направена под ръководството на др. Облакова и режисурата на Георги Врабчев – наш възпитаник. Пиесата се гледа от 1000 зрители в 5 спектакъла.
Добре се изяви и Виг създадена от Соня Кунова, която на окръжния преглед получи заслужено признание. Добре се изяви детския хор IV – XVI клас, ръководен от Славка Николова и духовата музика ръководена от др. Асенов.
Висока оценка бе дадена от др. Вушков – първи секретар на ОК на БКП на политическата учебна година в училище. Високи постижения имаме и на НПК – 4 реферата на националния кръг, 1 ученик на III място на страната. Клуба за интернационална дружба с ръководител Ев. Врабчева има много богата дейност. Богата е дейността и на експедиционалния отряд „Колката” при IVа клас, който изучава живота и делото на патрона на пионерската и комсомолска организация. Отрядът събра много ценни материали и ги събра в папки и албуми. Добре работи клуба на ТНТМ ръководен от Христо Диновски. По химия имаме върхови изяви – 6 ученика в олимпиадата по химия – окръжен кръг и 1 ученик на републикански. Дело на клуба бе и вълнуващото честване на 100 години от рождението на Менделеев с богата програма.
На олимпиадата по биология има достойно представили се много наши ученици.
Успехи бележи клуб „Хемус” – на окръжно ниво успешни изяви имат всички секции. Един ученик е национален първенец по 100 м. бягане.
През тази учебна година дипломирахме 147 от 158 ученика на новото ЕСПУ – освен атестат за зрелост те получиха и професионална квалификация. 45 ученика получиха диплома с отличен, 54 с мн. добър, 46 – добър и 2 със среден. Среден успех на горния курс – 5,08. 6 ученика се дипломираха в други окръзи и 3-ма останаха на поправителен изпит.
I-та степен на ЕСПУ завършиха 143 ученика при среден успех 4,98. Завършиха 144 осмокласници със среден успех 5,00. За една година ние изпратихме от VIII, IX и X клас 438 ученика.
Основа за нашите успехи е професионалното израстване на учителския колектив.
Колективът има 1 заслужил учител, 7 старши учители, 3 са на следдипломна специализация. КПТВ се ръководи от Елена Христова.
Училището бе базово за СУ "Климент Охридски" и тук студентите проведоха своята практическа работа.

Учителският колектив бе в следният състав:

1. Георги Пенев Стаматов – директор
2. Елена Георгиева Христова – зам.-директор
3. Мария Д. Борогова – зам.-дир. и парт. секретар
4. Катя Георгиева Облакова – проф. председател
5. Тодорка Маринова Пеловска
6. Мария Ангелова Василева
7. Виолета Митева Ганчева
8. Бойка Илиева Лозанка
9. Марийка Лазарова Лалева
10. Иля Анг. Николова – замества Лалова по член 64
11. Иван Петров Пенев
12 .Иванка Георгиева Младенова
13. Веселин Тодоров Василев
14. Евгения Илиева Врабчева
15. Генка Иванова Пешева
16. Макавей Петров Ценов
17. Веселинка Петрова Павлова /майчинство/
18. Ася Еветатиева Попова
19.Камелия Николова Костова
20. Антоанета Николова Иванова
21. Мария Митова Денкова – старши у-л
22. Славка Славова Паралюзова
23. Виолета Богомилова Целкова /майчинство/
24. Соня Кунова замества Целкова по член 64
25. Катерина Панайотова Канчева
26. Надежда Гергиева Джиганска
27. Петра Малиева Цветкова
28. Иванка Кръстева Тодорова
29. Нина Христова Соколова
30. Елена Георгиева Тодорова /майчинство/
31.Трифон Цветков Вълков
32. Тодор Симеонов Малджански
33. Йонка Петрова Билдирева
34. Вера Симеонова Симеонова на специализ.
35. Ботка Савова замества Симеонова по член 64
36. Христо Иванов Диновски
37. Маргарита Целкова Петрова
38. Иван Христов Стоянов
39. Софийка Георгиева Йорданова  – ст. у-л
40. з. у. Пенка Ангелова Драганова
41. Ренета Ив. Петкова
42. Мария Георгиева Манова
43. Маргарита Георгиева Шонинска
44. Венера Атанасова Савчева – ст. У-л
45. Румена Лалова Лалова
46. Светла Младенова Господинова
47. Венелина Маринова Маринова
48. Виолета Кандова Петрова
49. Славка Николова Градинарска
50. Маргарита Атанасова Малджанска
51. Георги Боянов Митев
52. подполковник Цвятко Илиев Тодоров
53. Георги Христов Коцев
54. Лиляна Илиева Генова
55. Илия Костадинов Мицев
56.Лилия Димитрова Лютибродска
 
 
Възпитатели:
1. Янка Иванова Атанасова
2. Минка Илиева Нанкова
3. Ефимия Дим. Бозовска
4. Параскева Цолова Младенова
5. Юлия Йорданова Аврамова
                                                                                                                                                                                                                                         Директор:.........................
                                                 

1984-1985

Учeбната година започва на 1.IX.1984 год. с изпращането на X-и клас на бригада. Училището бе определено за базово по внедряване на новото учебно съдаржание за IV клас и учебната година за тях започна на 12 септември.
Комплексният план бе приет на 7.IX, цялостното планиране завърши до 25 септември и всички планувани мероприятия са изпълнени.
През годината се подобри материалната база, създаде се лаборатория по биология, хранилища за класните стаи на IV-и и V-и клас и кабинетите на III-ия етаж. Създадените кабинети са 17.
В училището се обучават 1151 ученика в 33 паралелки и 5 занимални.
На учителски съвет проведен на 18.XII, с участието на колектива на ПУ "П. Р. Славейков” се обсъди приемствеността и състоянието на първия випуск на новото ЕСПУ. Средния успех на IV-и клас е мн. добър 4,82. Всички уроци (21 на брои) бяха на ниво. Базовите учители допринесоха за осъществяване на качество и ефективност в учебно-възпитателния процес.
Особено внимание бе отделено на трудовото и професионално ориентиране, проведе се училищна конференция на тема: "Пътят към професията".
Добре работи КПТВ под ръководството на др. Пеловска, което активизира творческата дейност на целия колектив.
Проведе се педагогически семинар със следните теми : "Интензивния подход в организирането на урочната работа с р-л др. Конова", "Електронизацията на учебния процес ", "Екологичния проблем в училище".
Бяха проведени тематични съвети във връзка със съвета на тема: "Нашите постижения и слабости в задължителната и диференцирана урочна работа. Бяха наблюдавани открити уроци по обединения и изписани много добри доклади. На окръжно ниво на педагогическите четения отлично се представиха Вълков, Облакова, Савчева, Христова, Димитрова, Пенев, Соколова, Лалова  Манова, Светла Младенова, В. Иванова, Цецка Александрова. Осем от тези доклади са представени за национални защита.
Тема на творческо обсъждане на учителски съвет бе и "Проверката и оценката на знанията и уменията" с доклади на Василева , М. Шонинска и Нина Соколова. Общо са проведени 8 съвета от които 3 тематики.
За укрепването на учителския колектив съществена роля изиграха 2-те срещи с колектива на ЕСПУ "Кирил и Методий" във Велинград.
ТНТМ, ръководен от Хр. Диновски постигна следните успехи:
III-то място  в страната по масовия спорт в VII  спартакиада, IV-то място по волейбол, III-то място в похода Козлодуй-Околчица, I-во място в окръга по прегледа на строя и на стрелковите отряди, 22 ученика взели призови места в окръжното класиране на олимпиадата по математика, 1 по програмиране, 2 по физика, 5 по химия, 8 по биология, 3 по литература.
В окръжните състезания по биология и химия "Млад експериментатор” нашите отбори от X-и клас по химия – са на I-во място, VII-и и IX-и клас на III-то място, а по  биология VII и IX клас на I-во място и VIII-и на II-ро място.
В окръжната изложба на ТНТМ участвахме с 6 експоната, 1 от които ще бъде на националния преглед в Пловдив.
КИД, ръководен от др. Врабчева посвети цялата си дейност на 40 годишнината от победата над германския фашизъм.
Експедиционните отряди при Vб клас с ръководител София Георгиева, експедиционен отряд „Колката" при Vа клас с ръководител М. Шонинска и отрядът на Иля Миленкова със своята проучвателна работа се представиха отлично на окръжният преглед.
На 27.II.1985 г. бе проведена вечер посветена на  A. Златарев, която бе подготвен от Цалова и Динковски.
На 4.III.1985 г. бе премиерата на пиесата: „Сезонът на големите дъждове” с ръководители Г. Врабчев и К. Облакова. На 22.III.1985 г. се проведе пролетен бал в ресторант „Хемус” с първенците в комсомолското съревнование.
В същият ден бе проведена научна-комсомолска конференция на тема: „Революционно-преобразуващата роля на марксиско-ленинската идеология” под научното ръководство на СУ ”Кл. Охридски” ВНПК Емил Петков и от VIIIа клас получиха сребърна значка.
На 1.VI.1985 г. се проведе празник на художествената самодейност  с участието на детския хор с ръководител Сл. Николова, средношколски хор с ръководител М. Стоянова, рецитал с ръководител Ив. Пенев, съпроводен от групата за политически песни с ръководител Соня Кунова. Главен организатор - К. Облакова.
В чест на 40 год. от победата над фашизма V-те класове направиха среща с участничката в Отечествената война на СССР – Марковна.
Тя разказа вълнуващи спомени.
Учителският колектив е с творчески способности и осъществява качество и ефективност  на учебно-възптателния процес.
 

1985-1986

1985/86г.
Учебната година открихме на 15.lX.1985 г. с тържество. Поради преустройството на ЕСПУ ”Г. Димитров” училището  нарастна на  39 паралелки. Това внесе голямо напрежение в  работата  поради  претоварване на  учебната сграда.
Учителския  колектив  започна годината мобилизирано под знака на Xlll конгрес   на БКП и 110 годишнината от  гибелта на Христо Ботев. През   годината училището извеждаше и  прилагаше опит , по внедряването на единна  система на задължително  диферинцирани урочни  и  извън урочни (кръжоци) дейност на принципа на подреждането до индивидуалната работа с най-изявените ученици. В  резултат на това 48 наши ученика се класираха на окръжно ниво на олимпиадите по матаматика - 2, по химия - 3, биология - 7, литература - 4 и руски- 3. В  състезанието млад  експерементатор по физика - 3 и по биология - 2. В националния политически конкурс  4 реферата бяха предложени  за национална защита.
Втората  тема по която работеше  колектива  е свързана с изграждането на класните колективи. Правихме комплексно изследване на класните колективи Vlll-X клас и  направихме много полезни изводи.
В  окръжния кръг на 9-тите педагогически четения нашето училище участваше с 16 доклада, от които 5 взеха участие в националната защита .
През годината се разви във всички направления дружбата ни с ЕСПУ  "Кирил и Методий" Велинград.
Училището беше базово по внедряване на новото учебно съдържание в V-и клас.

В училището се обучаваха ученици:

клас ученици паралелки
IV 167 5
V 185 5
VI 215 6
VII 181 5
VIII 154 4
IX 241 7
X 206 7
  1349 39

Учителският колектив наброяваше 54 учители.
В чест на 110 годишнината от гибелта на Христо Ботев проведохме изпълнението на цялостна програма ("Ботева програма").
В деня на честването 28 май 1986 година открихме нов паметник на Ботев пред училищната сграда, дело на скулптора Илия Беширов и музейни сбирки с фотовитрини за историята на училището. Паметникът и сбирката бяха открити от акад. Сава Гановски - голям приятел на училището и един от възпитаниците му.
Вечерта от училището в Двореца на културата беше изнесен спектакъл с голяма художествена стойност - постановка на Георги Горанов и нашите учители по литератула и музика. В тържеството участва и представителния духов оркестър на ЕСПУ "Кирил и Методий" Велинград.
Учителския колектив бе в следния състав:

 1. Георги Пенев Стаменов - директор
 2. Елена Георгиева Христова - зам.-директор
 3. Мария Димитрова Тодорова - зам.-директор
 4. Катя Тодорова Облакова - предс. СО
 5. Мария Ангелова Василева - бълг. език и л-ра
 6. Виолета Митева Генчева - бълг. език и л-ра
 7. Пенка Ангелова Николова - бълг. език и л-ра
 8. Бойка Илиева Лозанска - бълг. език и л-ра
 9. Иля Ангелова Николова - бълг. език и л-ра
 10. Иван Петров Пенев - бълг. език и л-ра
 11. Иванка Георгиева Младенова - бълг. език и л-ра
 12. Тодора Маринова Пеловска  -бълг.език и л-ра
 13. Веселин Тодоров Веселинов – руски език
 14. Евгения Илиева Врабчева - руски език
 15. Тенка Иванова Пешева - руски език
 16. Макавей Петров Цеков - руски език
 17. Веселинка Павлова Павлова - руски език
 18. Ели Накова - заместничка на В. Павлова
 19. Ася Еватиева – фр. език
 20. Антоанета  Николова Иванова – немски език

Външни лектори английски език:
21. Мария Митева Денкова - англ. език
22. Славка Савова Паралюзова – математика
23. Виолета Бог. Целкова – математика
24. Соня Хинчева Кунова - математика, заместничка на Виолета Целкова
25. Катерина Панайотова Кънчева – матаматика
26. Надежда Георгиева Джиганска   - математика
27. Петя Лашева Цветкова – математика
28.
Иванка Христова Тодорова – математика
29. Елена Георгиева Тодорова – матаматика
30. ст. у-л Трифон Цветков Вълков - физика
31. Тодор Симеонов Малджански - физика
32. ст. у-л
Йонка Петрова Билдирева – физика
33. Вера Симеонова Симеонова – методист
34. Христо Иванов Диновски – химия
35. Иван Петров Петров – химия
36. Илияна  Шиляшка – химия
37. ст. у-л София Георгиева Йорданова – биология
38. Иван Христов Стоянов – биология
39. Ренета Иванова Петкова – биология
40. Мария Георгиева Манова – биология
41. Маргарита Георгиева Шонинска – история
42. ст. у-л Венера Атанасова – история
43. Румяна Лалова Лалова – история
44. Светла Младенова Господинова – обществознание
45. Венелина Маринова Маринова – география
46. Виолета Костова Петрова – география
47. Славка Николова  - музика
48. Маргарита Атанасова Малджанска – музика методист
49. Георги Боянов Митев – изобразително изкуство
50. подполковник Цвятко Илиев Тодоров – начално военно образование
51.ст. у-л Георги Христов Коцев – физическо
52. Пламен Цуров – физическо
53. Лиляна Илиева Генова – физическо
54. Илия Константинов – физическо
Възпитатели:
Янка Иванова Атанасова
Параскева Младенова
Ефимия Дим. Бозовска
Дружинни ръководители
Вера Иванова
Ценка Акександрова
 

1986-1987

Учебните занятия започнаха на 15 септември. За пръв път влязохме в учебна година изцяло повлияна от проблемите на преустройството в СССР, януарският пленум и XIII-ти конгрес на БКП.
Бяха приети 1318 ученика в 38 паралелки и 3 групи за самоподготовка .
IV клас - 156
V клас - 171
VI клас - 182
VII клас - 236
VIIІ клас - 181
IX клас - 180
X клас - 212
Учителския колектив наброява 61 учители.
Основните проблеми по който работи са:
"Стратегически цели на обучението"  и "Самоуправлението ученическите колективи". По първата тема работи педагогическия семинар, а по втората беше направено изследване и проведен съвет на който бяха изнесени 6 доклада: Проблеми на самоуправлението в училище – Н. Върбанов. Класният ръководител от наставник към педaгогически ръководител и консултант – Б. Лозанска. Постижения и слабости в дейността на комсомолската орагнизация – М. Василева, Състояние на пионерската организация – В. Иванова. Резултати от изседване на  управлението в комсомолските колективи – Г. Пешев. Изведеният опит беше приложен в ЕСПУ „Димитър Благоев” гр. Видин. Проблемите на самоуправлението се разискваха и на съвместна работна среща - между ръководствата на двете училища. Значителни постижения за годината са призовите места в олимпиадите: Петьо Велков Петров – отличен на национален кръг на олимпиадата по литература, Полина Янкушова – по биология. И двамата са приети без конкурсен изпит в специалностите „Право” и „Медицина”. 31 ученика, от които 8 на първо място, се класират на Окръжния кръг на олимпиада по математика; 4 са първи – по физика; 2 трети места по руски език. На окръжния преглед от VII републикански фестивал на художествената самодейност девическият хор спечели златни значки и участие в зоналните прегледи; кръжоците по естетика на бита и фолклор  донесоха 17 сребърни значки от изложбата на приложните изкуства; на прегледа за ТНТМ Ивайло Марков от VIIе клас спечели златна значка по дървостругарство. Средношколците участници в похода Козлудуй-Околчица. Завоюваха III-то място на ук на ДКМС.       
В манифестацията на 24 май участвува випуск 1936 год.- 12б клас.  
С бившите възппитаници от Врачанската мъжка гимназия се проведе среща-разговор. На открит урок на другаря Диновски, в присъствието на много гости от дружеството на химиците, бивши възпитаници  и ръководители от Общинския съвет за просвета се откри нов кабинет по химия.

Състав на учителски колектив:
1. Георги Пенев Стаменов - директор
2. Бойка Илиева Лозанска - зам.- директор
3. Николай Иванов Върбанов - зам.-директор
4. Катя Тодорова Облакова - председател на СО
5. Тодор Симеонов Малджански -секретар
6. Мария Ангелова Василева - бълг. език и л-ра
7. Виолета Митева Ганчева - бълг. език и л-ра
8. Иванка Петкова Младенова - бълг. език и л-ра
9. Пенка Ангелова Николова - бълг. език и л-ра
10. Иван Петров Пенев - бълг. език и л-ра
11. Тодорка Маринова Пеловска  - бълг. език и л-ра
12. Иля Ангелова Миленкова - бълг. език и л-ра
13. Виолета Николова Кацарска - бълг. език и л-ра
14. Веселин Тодоров Веселинов - руски език
15. Евгения Илиева Врабчева -  руски език
16. Макавей Петров Цеков - руски език
17. Ели Георгиева Накова - руски език
18. Веселина Петрова Павлова - руски език
19. Антоанета  Николова Иванова – немски език
20. Татяна Петрова Океанова - немски език
21. Милена  Цекова Дамянова - англ. език
22. Ася Еватиева – фр. език
23. Силвия Петкова – англ. език
24. Славка Савова Паралюзова - математика
25. Катерина Панайотова Кънчева - математика
26. Соня Хинчева Кунова - математика
27. Юлия Йорданова Моромова - математика               
28. Надежда Георгиева - математика
29. Петра Лашева Цветкова - математика
30. Иванка Христова Конова - математика
31. Елена Георгиева Тодорова - математика
32. Йонка Петрова Билдирева - физика
33. Вера Симеонова Симеонова - физика
34. Христо Иванов Диновски - химия
35. Иван Петров Петров - химия
36. Илияна  Шиляшка - химия
37. София Георгиева Йорданова - биология
38. Иван Христов Стоянов - биология
39. Ренета Иванова Петкова - биология
40. Мария Георгиева Манова - биология
41. Маргарита Георгиева  – история
42. Венера Атанасова Савова – история
43. Светла Младенова Господинова – обществознание
44. Венелина Маринова Маринова – география
45. Виолета Петрова  – география
46. Гинка Петрова Мишонова – география
47. Славка Николова Градинарска – музика
48. Георги Боянов – изобразително изкуство
49. Цветко Илиев Тодоров – НВО
50. Георги Христов Коцев – физическо възпитание
51. Пламен Йорданов Цуров – физическо възпитание
52. Лиляна Илиева Генова – физическо възпитание
53. Илия Констатинов – физическо възпитание
54. Лилия Димитрова – физическо възпитание
55. Янка Иванова Атанасова – възпитател
56. Ефимия Димитрова Бъзовска - възпитател
57. Параскева Цалова Младенова – възпитател
58. Вера Иванова Сердарова – дружинен ръководител
59. Ценка Александрова – дружинен ръководител
60. Маргарита Атанасова - музика
                                                                                                                                                                                                                      

1987-1988

1987/88 година

Премина под знака на 80 годишнината на Врачанската мъжка гимназия, чийто наследник е сегашното ЕСПУ  "Христо Ботев”.
На юбилейната годишнина бяха посветени много изяви на ученици и учители, на бивши въпитаници и випуски.
Във вътрешния кръг на 12-тите национални педагогически четения участваха 30 учители с 23 доклада. От тях 9 се класираха за 2-ри кръг - Ив. Младенова, К. Облакова, М. Василева и Б. Лозанска, Е. Георгиева и Ив. Конова (колективи) В. Сишеонова, М. Малджанска, Г. Коцев, Л. Генова, Ил. Мицев и П. Цуров (колектив).
Проведена бе научно-практическа конференция на тема: „ЕСПУ „ Христо  Ботев”  традиции и съвременност" с 18 доклада под ръководството на акад. Сава Гановски, възпитаник на гимназията .
За 1-ва година беше разкрит УПК с провесия помощник-възпитател в детско заведение. От  приетите три  паралелки  (100 ученика) 63 са от първия експериментален випуск на педагогическите паралелки, приет през  уч. 1985/86 година. Реализацията на този випуск е много добра – 43 влизат във  ВУЗ и 20 в ПВУЗ.
В национални олимпиади участваха 5 ученика – 2 по литература и 5 по биология. Цветелина Тодорова Малджанска  завоюва призово място и се освобождава от конкурсен изпит по биология.
Експедиция „Лева – 88” под ръководството на София Георгиева, с участието на ученици от 8-те класове се класира за национален кръг и се представи много добре при защитата на разработената тема.
В деня на празника с тържествен ритуал, в присъствието на всички ученици и учители и много гости беще сменено знамето на училището. След церемонията завършила с поднасяне на венци на паметника на Христо Ботев беше изнесен празничен концерт – спектакъл в Двореца на културата. Художествен ръководител на програмата е Георги Горанов, актьор от Врачанския драматичен театър, бивш ученик на гимназията.
През годината беше извършена реконструкция на учителската стая и открит нов методически кабинет в съседното помещение заемано до момента от библиотекарката. Проектите за ремонта и обзавеждането бяха дарение от инж. Виктор Шонев. Завод „Дъб ”,също във форма на дарение, изработи и монтира мебелите.
Дарение, книги от личната библиотека, направи и бившата учителка от гимназията Лиляна Драмова.
Випуск 1936година засади борче в двора на училището.

Списъчен състав на учителския колектив:
 1. Георги Пенев Стаменов - директор
2. Бойка Илиева Лозанска
3. Николай Иванов Върбанов - заместник-директор
4. Катя Тодорова Облакова
5. Мария Ангелова Василева - проф. председател
6.Тодор Симеонов Малджански - парт. секретар
7. Виолета Митева Данчева - бълг. ез. и литература
8. Иванка Петкова Младенова - бълг.ез. и литература
9. Пенка Ангелова Николова - бълг. ез. и литература
10. Иван Петров Пенев - бълг.ез. и литература
11.Тодорка Маринова Пеловска - бълг. ез. и литература
12. Иля Ангелова Миленкова - бълг.ез. и литература
13. Виолета Николова Кацарска - бълг.ез. и литература
14. Веселин Тодоров Василев - руски език
15. Евгения Илиева Врабчева - руски език
16. Макавей Петров Цеков - руски език
17. Ели Георгиева Накова - руски език
18. Веселина Петрова Павлова - руски език
19. Антоанета Николаева Иванова -немски език
20. Милена Ценова Дамянова- английски език
21.
22. Силвия Петкова Драйчева - английски език
23. Славка Сакова Паралюзова - математика
24. Катерина Панайотова Кънчева - математика
25. Юлия Йорданова Аврамова - математика
26. Надежда Георгиева Джиганска - математика
27. Петра Лашева Петрова - математика
28. Иванка Христова Конова - математика
29. Елена Георгиева Тодорова - математика
30. Нели Димитрова Симеонова - математика
31. Йонка Петрова Билдирева - физика
32. Вера Симеонова Симеонова - физика
33. Христо Иванов Диновски - химия
34. Иван Петров Петров - химия
35. Илияна Шиляшка - химия
36. София Георгива Йорданова - биология
37. Иван Христов Стоянов - биология
38. Ренета Иванова Петкова
39. Мария Георгива Манова
40. Маргарита Георгиева Шонинска - история
41. Венера Атанасова Савчева - история
42. Румяна Лалова Лалова - история
43. Елена Георгиева Христова - история
44. Светла Младенова Господинова - обществознание
45. Венелина Маринова Маринова - география
46. Виолета Петрова Кандова - география
47. Пенка  Петрова Мишонова - география
48. Славка Николова Градинарска - музика
49. Маргарита Атанасова Малджанска - музика
50. Георги Боянов Митев - изобразително изкуство
51. Цветко Илиев Тодоров
52. Георги Христов Коцев – физ. възпитание
53. Лиляна Илиева Генова - физ. възпитание
54. Илия Константинов Митев - физ. възпитание
55. Пламен Йорданов Цуров - физ. възпитание
56. Снежана Найденова Генчева- физ. възпитание
57. Янка Иванова Симеонова - възпитател
58. Параскева Цалова Младенова - възпитател
59. Ефимия Димитрова Бъзовска - възпитател
60. Вера Иванова Сердарова - друж. ръководител
61. Ценка Александрова Александрова - друж. ръководител
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР:
 

1988-1989

Годината е повече характерна с въпросите, които поставя пред нас, отколкото  дадените отговори. Това е началото на подетото преустройство в нашето общество и в частност - в училището, когато всеки търси отговор и това ни прави неспокойни и неудовлетворени от постигнатото.
Училището завършва със среден успех 5.01. В цялото училище остават да повтарят 18 ученика, толкова, колкото повториха миналата година само 8 клас.
В основата на постиженията са:

 • значително подобряване на научата и методическа подготовка на учителите по пътя на самоподготовката и формите на КПТВ;
 • подобряване умението да се управлява учебно-възпитателния процес;
 • професионалното взаимодействие между учителите;
 • базовата работа по въвеждането на новото учебно съдържание в 8 клас от учителите Е.Георгиева, М.Василева, Р.Петкова, Диновски, Симеонова, А. Иванова, В. Маринова;
 • участието на учителите в регионалния кръг на Дванадесетите национални педагогически четения - Василева, Лозанска, Облакова, Младенова, Симеонова, Терзиева, Христова;
 • обмяната на опит с ЕСПУ "Кирил и Методий" - Велинград и ЕСПУ  "Димитър Благоев" - Видин;
 • класирането на олимпиадите по всички дисциплини, в т.ч. по биология на национално ниво един ученик и на регионално 14;
 • развитието на консултантското движение в училището по наш модел - 116 консултанти в осми клас, от които 87 по природо-математическите дисциплини;
 • все по-успешно внедряване на диференцираното обучение чрез СИП, факултативни и кръжочни форми.

Един от основните проблеми пред колектива и ръководството на училището е да се създаде ефективна организация на първичните колективи в него. За осмислянето и решаването на проблема през годината направихме много. Вниманието беше насочено към класа като първичен колектив за учебно-възпитателен и обществено полезен труд, основна клетка на ученическия колектив. Тук основно противоречие се яви от съществуващата структура: класът да се отъждествява с комсомолското дружество и пионерския отряд в съзнанието на много учители, което е в основата на недостатъчни резултати от внедряване на системата на класово самоуправление ...... със самоуправлението на пионерската и комсомолска организация. Разработихме и структура на общоучилищния колектив, но не успяхме да я внедрим по вътрешни и външни причини. Разработихме и приехме функционален правилник в училището и статут за вътрешния ред. Последните изиграха положителна роля за подобряването реда и дисциплината. Последните останаха обаче един от незадоволително решените проблеми в училището. Претовареността на училищната сграда с 1312 ученика при 22 учебни помещения с 39 паралелки и 2 занимални са основен фактор за незадоволителния ред и хигиена в училището.
Предложенията ни за реконструкция и разширяване на сградата чрез пристройка не бяха приети от ОбНС.
През годината минахме на обучение от кабинетна система към класни стаи, но не постигнахме подобрение на вътрешния ред и хигиената.
Главната цел на училището беше да работи по-ефективно за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с висок професионализъм и ярко  изразено социалистическо съзнание и поведение, способни за ефективна социална реализация.
Учители:
1. Георги Пенев Стаменов - директор
2. Елена Георгиева Христова - зам.-директор
3. Бойка Илиева Лозанска - зам-.директор
4.Тодорка Маринова Пеловска - бълг.ез. и литература
5. Иван Петров Пенев - бълг.ез. и литература
6. Катя Тодорова Облакова - бълг.ез. и литература
7. Мария Ангелова Василева - бълг.ез. и литература
8. Виолета Митева Данчева - бълг.ез. и литература
9. Иванка Борисова Младенова - бълг.ез. и литература
10. Пенка Ангелова Николова - бълг.ез. и литература
11. Иля Ангелова Миленкова - бълг.ез. и литература
12. Виолета Николова Кацарска - бълг.ез. и литература
13. Веселин Тодоров Василев - руски език
15. Евгения Илиева Врабчева - руски език
16. Макавей Петров Цеков - руски език
17. Ели Георгиева Накова - руски език
18. Веселина Петрова Павлова - руски език
19. Антоанета Николаева Иванова - немски език
21. Биляна Анч. Атанасова
22. Силвия Петкова Драйчева - английски език
23. Славка Савова Паралюзова - математика
24. Катерина Панайотова Кънчева - математика
25. Юлия Йорданова Аврамова - математика
26. Надежда Георгиева Джиганска - математика
27. Петра Лашева Петрова - математика
28. Иванка Христова Конова - математика
29. Елена Георгиева Тодорова - математика
30. Нели Димитрова Симеонова - математика
31. Йонка Петрова Билдирева - физика
32. Вера Симеонова Симеонова - физика
33. Христо Иванов Диновски - химия
34. Иван Петров Петров - химия
35. Илияна Шиляшка - химия
36. София Георгива Йорданова - биология
37. Иван Христов Стоянов - биология
38. Ренета Иванова Петкова
39. Мария Георгива Манова
40. Маргарита Георгиева Шонинска - история
41. Венера Атанасова Савчева - история
42. Румяна Лалова Лалова - история
43. Елена Георгиева Христова - история
44. Светла Младенова Господинова -обществознание
45. Венелина Маринова Маринова - география
46. Виолета Петрова Кандова - география
47. Пенка  Петрова Мишонова - география
48. Славка Николова Градинарска - музика
49. Маргарита Атанасова Малджанска - музика
50. Георги Боянов Митев - изобразително изкуство
51. Цветко Илиев Тодоров -..ВО
52. Георги Христов Коцев – физ. възпитание
53. Лиляна Илиева Генова- физ. възпитание
54. Илия Константинов Митев - физ. възпитание
55. Пламен Йорданов Цуров- физ. възпитание
56. Снежана Найденова Генчева - физ. възпитание
57. Янка Иванова Симеонова - възпитател
58. Параскева Цалова Младенова -в ъзпитател
59...... Димитрова Бъдовска - възпитател
60. Вера Иванова Сердарова - друж. ръководител
61. Ценка Александрова Александрова - друж. ръководител
 

1989/1990

Учебната година започва нормално. Главна цел на училището е осъществяване на висок професионализъми ефективност за формиране на личности с висока интелектуална постановка и култура, професионална ориентираност, най-вече към учителската професия, способност за социална реализация.
Бе направен анализ на началнотото състояние на знанията и уменията на деветокласници формира се работна група за внедряване на новото учебно съдържание и за анализ на познавателните възможности и интереси на учениците. Установи се входното състояние на знанията на IV-ти клас се набелязаха мерки за отстраняване на пропуските.
На учителски съвет в семинарна форма се разгледа темата „Проверка и оценка на знанията и уменията като стимул за развитието на познавателните интереси на ученика и средство за демократизиране на общуването учител-ученик". Ръководители на семинара са Вяра Симеонова и Гинка Петрова.
В училището се изгради съвет за творческо развитие, който има за цел да координира дейността на КПТВ с научните ръководители на клубове с председател директора Георги Пенев. КППВ координира дейността по единния подход на основата на надграждане на урочната и клубна творческа дейност. Комисията се ръководи от Мария Манова.
Особено внимание се отделя на организагията и управлението на класа като трудов колективза учебен труд и общественно-полезна дейност. През учебната година поради пренатовареност на училището и по нареждане на МНП училището се отказва от кабинетната система. Запазва се само кабинета по химия, биология и физика. Създават се условия за функционално използуване на лабораторията по физика. Осъщесви се облицовка на три стаи на първият етаж.
Поради грипна епидемия няма учебни заниятия. Това попречи на провеждането на патронния празник както беше заплануван. Той се проведе заедно с общите градски тържества в деня на падналите за свобода (2.VI).
 За първи път се провежда олимпиада по философия. На нациоциалния кръг се класира Анелия Димитрова от Xв. През настоящата година се подготвя и поставя театрална постановка с ръководител Христо Йонов. Продължава своята подготовка средношколският девически хор под ръководството на Маргарита Стоянова.
Настоящата учебна година преминава под знака на важни политически промени. На 10.XI.1989 г. бе свален режима на Тодор Живков.
По-същесвенни промени в училището са:
Преминаване на XI-ти клас по предложения от МНП трети вариант на обучение без придобиване на професионална подготовка. Сформираха се две паралелки, една с направление химия и биология и една с направление литература- история- география.
В учителският колектив се засилва плурализма на мнения. Първичната партиина организация продължава своята дейност вън от училище. ДПО „Септемврийче” и ДКМС престават да съществуват и действуват като единни организации, бе преустановена политическата дейност.
На 11.VI във връзка с изборите заа ВНС  нямаше учебни заниятия.
Учителският колектив участвува в националния кръг на педагогическите четения. Успешно се представят София Георгиева, Мария Манова, Катя Облакова, Елена Христова, Мария Василева, Бойка Лозанска и Светла Младенива.
През годината получават I-ви клас квалификация Вера Симеонова и Иван Пенев.
Новоназначени учители Светла Николова по френски език и английски език. Върнала се от майчинство Силвия Драйчева. Пенсионира се Веселин Василев, Славка Николова и Параскева Младенова.

1990/1991

Изминалата учебна година е несравнима по същностни характеристики с нито една от тези, регистирани в летописа на училището. Преминала в унисон с големите промени в държавата и за съжаление с малките промени в образованието, тя доказа недвусмислено способността на колектива да запазва относително равновесие и в по-продължителни екстремални условия. Професионализмът гарантира добри крайни резултати, постигнати със значително по-големи усилия и носещи белега на рутина, която едва ли ще свърши работа в следващите години. Несигурната и променяща се постоянно нормативна база довежда съмнението във всеки нов документ и отрицание на всичко, което идва от "горе", независимо от мястото на това "горе" в управленската йерархия. Критичният дух създава ново настроение на колектива, но в същото време възниква и тревога за празнотата, която остава след всяко отрицание на традиционното.
През годината са обучавани ученици в 38 паралелки.
Средният годишен успех е 5.00.
Най-висок е успехът на 11а клас - 5.87. С отличен и много добър успех завършват 32 паралелки. В същия клас остават 10 ученици, а 104 са на поправителен изпит. 
В националната олимпиада участват 14 ученици: руски език - 2, биология - 3, химия - 5 и философия - 5.
МНП утвърди 2 нови специализирани паралелки - географска и философска.
Направен беше опит за демократизиране на управлението на училището чрез избор на Дирекционен съвет със съвещателни функции.
Нормативните документи за определяне на работната заплата се променят 3 пъти.
През м. декември директорът на училището преминава на длъжност експерт по физика в РУМД. За временно изпълняващ е определена Бойка Лозанска. Обявеният за месец февруари конкурс не се провежда поради отказ на единия кандидат Христо Диновски и неявяване на другия - Мария Манова. В края на м. юли се обявява втори конкурс. Документи се подадоха от Мария Манова и Бойка Лозанска. Условие за участие е програма за развитие на училището в следващите 3 години.
Бюджетът на училищата се утвърди през м. август.
Въведени са нови обръщения "господин" и "госпожа".
От 1 септември 1991 се закрива длъжността зам.-директор и се разкрива нова длъжност пом.-директор.
Назначени са следните нови учители - Румяна Велкова - английски език, Георги Генински и Веселин Банков - математика, Анета Дилова - история, Светослава Тодорова - информатика, Иван Влахов - биология.
В пенсия излизат Петя Цветкова, Иванка Младенова, Славка Паралюзова, Маргарита Шонинска, Янка Симеонова.
На първия педагогически савет на 2 септември за временен директо е избрана Мария Манова. По собствено желание Бойка Лозанска преминава на учителско място.
Списъчен състав на учителския колектив
1. Георги Пенев Стаменов - директор
2. Елена Георгиева Христова - зам.-директор
3. Бойка Илиева Лозанска - зам.-директор
4. Тодорка Маринова Пеловска -  бълг.ез. и литература
5. Иван Петров Пенев - бълг.ез. и литература
6. Катя Тодорова Облакова - бълг.ез. и литература
7. Мария Ангелова Василева - бълг.ез. и литература
8. Виолета Митева Данчева - бълг.ез. и литература
9. Иванка Борисова Младенова - бълг.ез. и литература
10. Пенка Ангелова Николова - бълг.ез. и литература
11. Иля Ангелова Миленкова - бълг.ез. и литература
12. Виолета Николова Кацарска - бълг.ез. и литература
13. Васко Тодоров Цонков - бълг.ез. и литература
14. Иван Петров Пенев - бълг.ез. и литература
15. Евгения Илиева Врабчева - руски език
16. Макавей Петров Цеков - руски език
17. Ели Георгиева Накова - руски език
18 .Веселина Петрова Павлова - руски език
19. Антоанета Николаева Иванова - немски език
21. Светла Христова Николова
22. Силвия Петкова Драйчева - английски език
23. Славка Савова Паралюзова - математика
24. Катерина Панайотова Кънчева - математика
25. Юлия Йорданова Аврамова - математика
26. Надежда Георгиева Джиганска - математика
27. Петра Лашева Петрова - математика
28. Иванка Христова Конова - математика
29. Елена Георгиева Тодорова - математика
30. Нели Димитрова Симеонова - математика
31. Тодор Симеонов Малджански - физика
32. Вера Симеонова Симеонова - физика
33. Христо Иванов Диновски - химия
34. Иван Петров Петров - химия
35. Емилия Иванова Йотова  -химия
36. София Георгива Йорданова - биология
37. Иван Христов Стоянов - биология
38. Ренета Иванова Петкова
39. Мария Георгива Манова
40. Маргарита Георгиева Шонинска - история
41. Венера Атанасова Савчева - история
42. Румяна Лалова Лалова - история
44. Светла Младенова Господинова - философия
45. Венелина Маринова Маринова - география
46. Виолета Петрова Кандова - география
47. Гинка  Петрова Мишонова - география
48. Славка Николова Градинарска - музика
49. Маргарита Атанасова Малджанска-  музика
50. Георги Боянов Митев - изобразително изкуство
52. Георги Христов Коцев – физ. възпитание
53. Лиляна Илиева Генова - физ. възпитание
54. Илия Константинов Митев - физ. възпитание
55. Пламен Йорданов Цуров - физ. възпитание
56. Снежана Найденова Генчева - физ. възпитание
57. Янка Иванова Симеонова -  възпитател

1991/1992

Време на известна несигурност, на постоянно припламващи страсти и междуличностни разпри, породени от смяната на директори /в последните 2 години - трима/ и въпреки всичко - утвърждаване на професионализма и чрез него - името на училището.

В края на учебната година бяха запазени съществуващите паралелки - биологична, химична, философска и географска, и разкрити две нови профилирани паралелки - филолого-историческа от завършен 7 и 8 клас. В тази връзка се наблюдава интересен факт: Утвърждават се двете основни направления - хуманитарно и природоматематическо, характерни за дейността на учебното заведение и през четиридесетте години. Видимо възвръщането на училището налага необходимостта от смяна вида на училището. В този смисъл като най-удачна форма би била профилираната хуманитарна гимназия с 12 клас на обучение, а защо не и създаването на национална хуманитарна гимназия.
Междувпрочем това предложение, пишещият тези редове направи на годишния учителски съвет, позовавайки се освен на традициите още и на сравнително високата квалификация на преподавателския състав, както и на реализацията във ВУЗ.
Понастоящем в СОУ "Христо Ботев" гр. Враца работят двама кандидати на науките, двама аспиранти, 7 носители на първи клас квалификация и 15 на втори.

Директор:
Емил Кръстев

 1. Емил Кръстев - аспирант, Първи клас-квалификация
 2. Бойка Лозанска - Втори клас-квалификация
 3. Мария Василева - Първи клас-квалификация
 4. Катя Облакова
 5. Иля Миленкова
 6. Виолета Кацарска - Втори клас-квалификация
 7. Васил Цонков
 8. Надежда Николова
 9. Иван Пенев - Първи клас-квалификация
 10. Соня Карталова
 11. Пламен Киряков
 12. Веселина Павлова
 13. Ели Нанова - Втори клас квалификация
 14. Мария Манова - кпн, Първи клас-кквалификация
 15. София Георгиева - Втори клас-квалификация
 16. Ренета Петкова - Втори клас-квалификация
 17. Иван Стоянов
 18. Иван Влахов
 19. Емилия Иванова - Първи клас-квалификация
 20. Христо Доновски
 21. Тодор Малджански
 22. Георги Пенев - Втори класквалификация
 23. Вера Симеонова - Първи клас-квалификация
 24. Мариола Асенова
 25. Катя Кънчева - Втори клас-квалификация
 26. Юлия Аврамова - Втори клас-квалификация
 27. Иванка Конова
 28. Елена Георгиева
 29. Маргарита Атанасова
 30. Нели Димитрова
 31. Георги Генински - Аспирант, Втори клас-квалификация
 32. Веселин Банков
 33. Светослава Пенчева
 34. Кирил Георгиев
 35. Росица Генова
 36. Венера Савчева
 37. Румяна Лалова
 38. Елена Христова - Първи клас-квалификация
 39. Анета Дилова - Кандидат на философските науки
 40. Виолета Кондова
 41. Венелина Маринова
 42. Гинка Петрова - Втори клас-квалификация
 43. Светла Младенова -Втори клас-квалификация
 44. Румяна Велкова
 45. Антоанета Иванова
 46. Светла Николова
 47. Силвия Драйчева
 48. Надежда Езекиева
 49. Милена Дамянова
 50. Ивка Лазарова
 51. Георги Митев
 52. Цветан Цонев
 53. Георги Коцев
 54. Лиляна Генова
 55. Илия Мицев
 56. Снежана Ганчева
 57. Пламен Цуров
 58. Макавей Петров
 59. Евгения Врабчева.
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  

1992/1993

Съвременното развитие на училището повече от всякога е резултат от колективното творчество на учители и ученици. Именно техният колективен творчески труд по създаването на новия облик на учебно-възпитателния процес предполага училището да се управлява като самоуправляваща се общност. Сега, когато се знаят интересите на цялото ни общество и се постави решително и настойчиво въпроса за пълното демократизиране и премахване на диференциациите и недостатъците и в образователната система, мястото и ролята на училището, респективно на учители и ученици от съществено значение в този вид дейност.
С това разбиране и виждане на въпросите, стоящи пред нашето училище бяхме при организиране и провеждане на работата си през учебната 92/93 г. Усилията ни бяха насочени към повишаване на педагогическата култура и майсторство на учителите, към търсенето и намирането на такива форми на организация на УВП, които водеха към повишаване качеството на усилията на учениците и усъвършенстване на нашата педагогическа подготовка.
Училището завършва със среден успех 4,98. Най-ниски учебни резултати и най-голям процент на неуспяващи ученици има в класовете 10д, 9д, 8е, 8ж. Те си отговарят на въпроса какво може да се постигне. Каква част от учениците в тези класове са си поставили ниски цели. Когато учителите, преподаващи в тези класове не засягат достсъчно индивидуалната работа с тези ученици.
Най-високи учебни резултати постигнаха класовете 9а - отличен 5.56; 6в - 5,01; 6б - 5,22; 7а - 5,81;10б - 5,37;  11а - 5,50; 11б - 5,41.
Смущаващ е фактът, че са много класовете, които завършват срещу положен изпит по съответен предмет.
В СОУ ”Христо Ботев” през учебната 92/93 г. се обучаваха 1442 души,
Най-съществени мероприятия са:
Чрез конкурс бе назначен директор на училището - г-жа Мария Манова - учител по биология, тя има 3 клас квалификация. Помощник-директор - Силвия Драйчева - млада, амбициозна и много добра преподавателка по английски. Помощник-директор по икономическите въпроси - Дафина Йорданова.
Още в началото на учебната година  бе направено предложение от директора на училището, въз основа на решение на педагогическия съвет от м. ноември 92 г. да бъде преобразувано СОУ ”Христо Ботев” в прогимназия „Христо Ботев” и гимназия за природни и хуманитарни науки „Христо Ботев”. На общинската сесия предложението бе прието. Не беше подкрепено с достатъчно мотиви пред МНО и не взе решение по това предложение. По тази причина  и за следващите учебни години - 93-94 ние ще съществуваме като СОУ ”Христо Ботев”. Чрез вътрешни конкурси бяха оформени профилите: биология, география, химия и две обикновени паралелки - 8 клас.
В олимпиадите участваха наши ученици, спчелиха първите места:
по български езики и литература  /преподаватели Миленкова и Мария Василева/
по математика учениците на Веселин Банков и Юлия Аврамова
По биология и химия на регионално ниво наши ученици спечелиха първите места,   петима ученици достигнаха национално ниво - преподаватели Мария Манова, Ренета Петкова и Емилия Иванова.
На 24 декември се проведе новогодишно тържество с учениците от IV до VII клас и учителите. Изпълнена бе богата новогодишна програма. Разигра се весела томбола. За ученици и учители това бяха приятни мигове и преживявания.
На 22 май тържествено изпратихме единадесетокласниците.
На 23 май се чества Деня на българската култура, просвета и славянска писменост - ден на Кирил и Методий.
По случай Ботевите празници училището изпрати представителна група от ученици, която взе участие в похода по пътя на Ботевата чета до вр. Околчица.
На 15 юни тържествено се раздадоха свидетелства за завършено основно образование на учениците от осмите класове.
На 2 юли се проведе годишен акт за раздаване бележниците на учениците от девети и десети клас и зрелостните свидетелства. Директорът на училището направи кратък отчет за резултатите през годината. Бяха наградени учениците с отличен успех и класирани на олимпиади.
Понастоящем в СОУ "Христо Ботев" работят 3 кандидати на науките, 1 аспирант, 7 носители на първи клас-квалификация и 15 на втори.
В пенсия излизат В. Савчева и Георги Коцев.

Директор:
Мария Манова
 

1993/1994

Новата учебна 93/94 година започва нормално. Директорът на училището к.п.н Мария Манова направи анализ на УВР през изминалата учебна 92/93 год., посочи положителните и отрицателните страни на учебната работа и пожела и насочи вниманието на учителския колектив към прилагането на нови форми методи и средства за повишаване ефективността УВР през настоящата 93/94 година.
Предложението на директора и учителският колектив да беде преобразувано в СОУ „Христо Ботев” в прогимназия „Христо Ботев” и гимназия „Христо Ботев” не бе одобрено от МОН през настоящата 93/94 година ще продължи да съществува като СОУ ”Христо Ботев”.
През 93/94 година в СОУ „Христо Ботев” 1539 в 43 паралелки. По наредба №1 в училището бяха приети ученици след завършен VII клас в профил „Биология и химия” и „История и филология” без подготвителен клас, а с разширено изучаване на чужди езици.
Преподавателите в тези профили изготвиха учебни планове за разширяване и надграждане на знанията и уменията на учениците в учебните часовеотпуснати за ЗИП и СИП.
През учебната 93/94 нашите ученици участваха в олимпиади по БЕЛ, математика, биология и химия.
На регионално ниво спечелиха първите и втори места учениците на И. Миленкова, В. Цонков, Мария Василева по БЕЛ.
На олимпиадата по биология бяха класирани наши ученици и за национално ниво от XIа клас с преподавател Ренета Петкова.
През 93/94 година се проведоха много тържества сързани с посрещането на Коледа и Нова Година, 3 март – Ден на освобождението на България от османско робство, 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 1 XI - Ден на народните будители.
По случай Ботевите празници училището изпрати представителна група от ученици, която взе участие в похода по пътя на Ботевата чета до връх „Околчица”.
На 2 юли се проведе акт за раздаване на бележниците на учениците от IX и X клас и тържественно връчване на зрелостниците, свидетелства на учениците от XI  клас.
Списък на преподавателите

1994/1995

/Тодор Малджански/
......................................
Липсват други данни.